Objectius

Objectiu general

El Pla de Formació Docent de la Unitat de Formació Docent de la OQD té com a objectiu oferir al professorat de la UAB diverses eines i recursos que els ajudin a implementar iniciatives d'innovació i de millora de la qualitat de l'activitat docent, dins del marc de la convergència universitària europea.

A través d'aquest Pla, també es pretén potenciar l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones pràctiques portades a terme pels docents. 

Objectius específics

El Pla de Formació té els objectius específics següents:

  1. Reflexionar sobre la formació per competències i aprendre a dissenyar les assignatures utilitzant estratègies d'ensenyament-aprenentatge i sistemes d'avaluació que responguin a les exigències d'aquest model de formació. 
  2. Reflexionar sobre el paper de les metodologies actives en el nou marc de l'espai europeu i conèixer com seleccionar i posar en pràctica el ventall d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge, d'acord amb els objectius de l'assignatura. 
  3. Aportar recursos per a la utilització de les TICs com a eines de suport a la docència. 
  4. Compartir entre el professorat les experiències del procés d'adaptació de les titulacions a l'EEES, per tal de facilitar aquest procés i plantejar una millora constant. 
  5. Desenvolupar els recursos necessaris per tal que cada docent elabori el seu Portfoli (carpeta) Docent, segons el model ECTS, aplicat a una de les matèries de la titulació en la qual es treballi.