Diferències amb un curs online

Els MOOC tenen una sèrie de característiques que els diferencien d'un curs d'aprenentatge electrònic (e-learning), com es pot apreciar a la taula següent:

 

 MOOC
 
Curs e-learning
 
Es segueix un disseny tecnològic que facilita la disseminació de l'activitat dels participants mitjançant l'ús d'una o vàries plataformes. Es desenvo        lupa en una plataforma d'e-learning (LMS) amb unes funcionalitats i una estructura molt acotades i dissenyades per a la interacció directa amb el professor.
Entorn obert Entorn tancat
Accés gratuït Accés per pagament previ de matrícula
Participació massiva Grup limitat
Suport de la comunitat i de l'equip docent Suport majoritàriament del professor
Diversitat d'eines de comunicació, que inclouen l'ús de xarxes socials Comunicació mitjançant fòrums de debat
Èmfasi en el procediment d'aprenentatge més que en l'avaluació i l'acreditació Orientat a l'avaluació i l'acreditació
Segons la plataforma, s'obren sessions periòdicament (amb una freqüència de poques setmanes) S'ofereixen en moments molt puntuals del curs acadèmic