Coordinadors de màster

Màster en traducció, interpretació i estudis interculturals Coordinadora: Patricia Rodríguez
coordinacio.master.traduccio@uab.cat
Màster en traducció audiovisual Coordinadora: Carme Mangiron
coordinacio.master.traduccio.audiovisual@uab.cat
Màster en teconologies de la traducció: tradumàtica Coordinador: Adrià Martín
coordinaico.master.tradumatica@uab.cat