Deduccions matrícula de màster

Si has sol·licitat beca de règim general tens, provisionalment, gratuïtat de l'import de les primeres matrícules sempre que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques.

Has d'abonar l'import de la gestió de l'expedient acadèmic, els serveis específics i de suport a l'aprenentatge i l'assegurança escolar, i, si escau, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis.

En cas que se't denegui la beca, hauràs d'abonar la matrícula corresponent encara que sol·licitis la revisió de la resolució.

Si a banda de sol·licitar la beca, ets beneficiari d'un altre tipus d'exempció, ho has d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.

Si ets beneficiari de la prestació de l’ingrés mínim vital i tens reconeguda aquesta condició, estaràs exempt del pagament dels preus públics pels serveis acadèmics universitaris.

Per gaudir d’aquesta gratuïtat, abans de fer la matrícula, posa’t en contacte amb la gestió acadèmica de la teva facultat/escola.

Has d'abonar un 20 % del preu del crèdit quan incorporis un reconeixement de crèdits en els teus estudis universitaris oficials. 

Els casos relacionats a continuació queden exempts del preu establert per al reconeixement de crèdits:

 1. Assignatures idèntiques de titulacions que tinguin aprovat un acord d'interdisciplinarietat.
 2. Canvi d'estudis entre un dels graus combinats de llengües impartits a la Facultat de Filosofia i Lletres, i qualsevol dels dos graus "senzills" que l'integren.
 3. Canvi d'estudis entre el grau de Medicina interuniversitari (UPF-UAB) i el grau de Medicina de la UAB.
 4. Canvi de centre per continuar els mateixos estudis de grau (memòria de verificació unificada) impartits en centres propis i adscrits de la UAB.
 5. Canvi d'estudis entre el grau de Ciència i Salut Animal de la UdL i el grau de Veterinària de la UAB.
 6. Assignatures comunes de titulacions de grau impartides a la UAB, que tinguin la mateixa denominació, el mateix nombre de crèdits i el mateix codi de matriculació, sempre que l'expedient dels estudis anteriors no estigui tancat en disposició de sol·licitar el títol.
 7. Reconeixement dels crèdits en cas de titulacions amb títol estranger sempre que existeixi reciprocitat en l’exempció.
 8. Reconeixement de crèdits de la titulació PPCEL pels estudiants UAB.

Membres de família nombrosa de primera categoria / general
Tens un 50 % de deducció en les assignatures de què et matriculis (tant la primera vegada com les successives), en la matrícula de les assignatures reconegudes i també en les despeses de gestió d'expedient acadèmic.

Membres de família nombrosa de segona categoria o d'honor / especial
Tens un 100 % de deducció en les assignatures de què et matriculis (tant la primera vegada com les successives), en la matrícula de les assignatures reconegudes i també en les despeses de gestió d'expedient acadèmic.

Membres de família nombrosa de nacionalitat estrangera
Tens la deducció corresponent si obtens el títol al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes gratuïtats s'apliquen als estudis oficials homologats i no als estudis propis.

Si vols gaudir de la gratuïtat de matrícula i a la Gestió Acadèmica no consten les dades del títol de família nombrosa vigent (per exemple estudiants de fora de Catalunya o que no hagin fet ús de la bonificació per inscriure les PAU) hauràs d’enviar la documentació escanejada a la teva Gestió acadèmica a través del formulari de documentació per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula. Posteriorment hauràs de presentar la documentació original o enviar per correu postal una còpia compulsada. Si no ho has fet abans del 5 de novembre, s’anul·laran els beneficis de la gratuïtat i es cobrarà la part pendent.

Si el teu títol de família nombrosa està expedit a Catalunya, també pots optar per autoritzar per escrit la UAB perquè interoperi amb la Generalitat de Catalunya i obtingui directament les dades.

El títol de família nombrosa ha d’estar vigent en el moment de la matrícula o deu dies posteriors. Si l’estàs tramitant, pots presentar un justificant, però posteriorment hauràs d’aportar la documentació.

Si has pagat la matrícula sense la bonificació per família nombrosa, però disposes de la documentació acreditativa vigent en la data de la matrícula, pots sol·licitar el reintegrament de l’import abonat fins el 31 de desembre.

Si tens títol individual, has d’acompanyar-lo del títol familiar o d'una certificació expedida per Benestar Social i Família en què figurin totes les dades del títol de família nombrosa. En el cas que disposis del títol individual on s’inclogui la categoria de la família nombrosa i el nombre de fills, no cal aportar cap altre document.

Enllaços relacionats:

Tens gratuïtat en els serveis acadèmics i en els serveis administratius, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. Has d'abonar l'assegurança escolar i la taxa dels serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i, si escau, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis.

Aquesta gratuïtat s'acredita amb un certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància. N'hi a prou d'acreditar-ho amb qualsevol dels documents següents:

 • Resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
 • Resolució de l'INSS en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconeix una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família. En aquest cas, cal aportar el certificat expedit per l'organisme competent on s'acredita l'afectació.

Si vols gaudir de la gratuïtat de matrícula hauràs d'enviar la documentació escanejada a la teva Gestió acadèmica a través del formulari de documentació per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula. Posteriorment hauràs de presentar la documentació original o enviar per correu postal una còpia compulsada. Si no ho has fet abans del 5 de novembre, s'anul·laran els beneficis de la gratuïtat i es cobrarà la part pendent.

Aquesta gratuïtat s'aplica als estudis oficials homologats i no als estudis propis.

Pots matricular-te gratuïtament d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor. La deducció no pot superar el nombre d'assignatures de les quals t'has matriculat ni l'import global de la matrícula.

Si has obtingut la matrícula d'honor en els estudis que estàs cursant a la UAB, el descompte s'aplica automàticament. Si la matrícula d'honor l'has obtinguda en uns altres estudis de la UAB o en un centre adscrit a la UAB, has de sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte. En qualsevol dels casos, aquesta gratuïtat s'aplica amb independència que la matrícula d'honor s'hagi obtingut o no en els mateixos estudis. També serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o participant en aquests estudis.

Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits matriculats per primera vegada. Per tenir la gratuïtat, cal fer la matrícula el curs acadèmic immediatament posterior. Excepcionalment en el cas que hagis assolit l’esmentada qualificació i no tinguis la possibilitat de matricular prou crèdits per primera vegada en el període immediatament posterior, quan matricules crèdits per segona vegada o posteriorment, se t’aplicarà la gratuïtat en l'import equivalent a la que haguéssis gaudit en cas que fossin assignatures matriculades per primera vegada.

Els estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació en grau a la UAB gaudiran de la gratuïtat d'un màxim de 30 crèdits en les taxes acadèmiques d'un màster universitari.
Aquesta deducció s'aplica a sol·licitud de la persona interessada i a banda del procés de matrícula.

Només es pot aplicar en el primer any que l'estudiant es matriculi al màster de la UAB. Serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o en el cas que només sigui participant, quan la universitat coordinadora també apliqui aquest descompte en aquests estudis.

El termini màxim per a sol·licitar-ho és de 4 cursos acadèmics des de la concessió del premi extraordinari.

Aquestes persones, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles, tenen gratuïtat en els serveis acadèmics i en els serveis administratius, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. Han d'abonar l'assegurança escolar i la taxa dels serveis específics i de suport a l'aprenentatge i, si escau, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitin.

Cal una resolució administrativa que acrediti aquesta circumstància. Si no l’has presentat mai anteriorment, hauràs d’enviar la documentació escanejada a la teva Gestió acadèmica a través del formulari de documentació per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula. Posteriorment hauràs de presentar la documentació original o enviar per correu postal una còpia compulsada. Si no ho has fet abans del 5 de novembre, s’anul·laran els beneficis de la gratuïtat i es cobrarà la part pendent.

Aquesta gratuïtat s'aplica als estudis oficials homologats i no als estudis propis.

Tant les víctimes de violència masclista, com els seus fills i filles dependents, tenen gratuïtat en els serveis acadèmics i en els serveis administratius, com ara el títol, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. Han d'abonar l'assegurança escolar i la taxa de serveis específics i suport a l'aprenentatge i, si escau, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitin.

Per acreditar aquesta gratuïtat, hauràs d’enviar la documentació escanejada a la teva Gestió acadèmica a través del formulari de documentació per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula. Posteriorment hauràs de presentar la documentació original o enviar per correu postal una còpia compulsada. Si no ho has fet abans del 5 de novembre, s’anul·laran els beneficis de la gratuïtat i es cobrarà la part pendent. Cal aportar algun dels documents següents, així com el llibre de família en el cas dels fills dependents fins a 21 anys o el certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys:

 1. Sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l'àmbit de la parella.
 2. Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 3. Informe del Ministeri fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella.
 4. Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella tenen la validesa següent:

 1. En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l'àmbit de la parella:
  • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es manté la condició durant 2 anys.
  • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es manté la condició durant 4 anys.
  • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es manté durant el mateix temps de la condemna.
 2. En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es manté durant un mínim d’un any, o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 3. El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes és vàlid durant l’any natural d’emissió.

Aquesta gratuïtat s'aplica als estudis oficials homologats i no als estudis propis.

El Decret de Preus preveu l’establiment d’un ajut específic per a la  gratuïtat dels preus fixats al Decret en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de la parella.

El procediment implica la sol·licitud d’una acreditació a l’AGAUR. La sol·licitud caldrà fer-la al web de l’AGAUR.

Detall del procediment de sol·licitud de l’acreditació per a obtenir aquesta gratuïtat:

 1. Sol·licitar als Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) o als Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) del Departament d’Igualtat i Feminismes el “Certificat acreditatiu de les situacions de violència masclista als efectes de la tramitació de l’excepció de preus en l’àmbit universitari”. Aquests certificats seran els únics admesos per a demanar l’acreditació a l’AGAUR.
 2. Sol·licitar l’Acreditació a través del formulari de sol·licitud de l’AGAUR, adjuntant el certificat emès pel Departament d’Igualtat i Feminismes.
 1. L’AGAUR, un cop comprovada la validesa del certificat adjuntat a la sol·licitud, expedirà l’acreditació, que s’haurà de presentar a la facultat/centre on estudia.

L’acreditació només té efectes per a un curs acadèmic.

Requisits per a obtenir l’acreditació

Tenir la condició de víctima de violència masclista fora de l’àmbit de la parella per algunes de les situacions de violència següents:

 • Violència en l’àmbit familiar, en la modalitat de matrimoni forçat, que preveu l’article 5, apartat 2, de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Violència en l’àmbit social o comunitari, que preveu l’article 5, apartat 4, de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, en alguna de les manifestacions següents:
 1. a) Agressions sexuals: ús de la violència física i sexual contra les dones determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne.
 2. b) Tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual i amb altres finalitats amb dimensió de gènere.
 3. c) Mutilació genital femenina o risc de patir-ne, que inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o que hi produeixi lesions, encara que consti el consentiment exprés o tàcit de la dona.

Aquesta gratuïtat s'aplica als estudis oficials homologats i no als estudis propis.

Podreu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya.