Treball de fi de màster (MUTIEI)


Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tots els estudiants del màster i constitueix la plasmació final per part de l'alumne del que s'ha après en el màster, per la qual cosa és comú a totes les especialitats. L'objectiu d'aquest treball és que l'alumne adquireixi els coneixements i capacitats necessaris per a la realització d'un treball de recerca en un dels àmbits següents: la Traducció i la mediació intercultural, la Traductologia i estudis interculturals, la Interpretació de conferències o la Investigació sobre Àsia Oriental contemporània.
 
Concretament, es pretén que l'alumne sigui capaç de demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats; d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball ia la investigació i finalment de resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb l'especialitat triada.
 
La informació corresponent a l'elaboració del Treball de Fi de màster de cada itinerari està plasmada a la Guia docent corresponent. A cada guia s'indiquen les instruccions detallades per a la realització del treball així per la seva entrega i avaluació.
 
1. Guia docent de l'itinerari de Traducció i Mediació
2. Guia docent de l'itinerari de Traductologia
 
 
 

Formularis: