Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Infermeria

Horaris

S'ofereixen dos torns, un de matí (de 8 a 14,30 h) i un de tarda (de 15 a 21 h) i l'estudiant tria.

Taula de crèdits per curs


  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   21 30 9
Totals 60 141 30 9

Període lectiu

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Temps complet i temps parcial.

Mencions

Menció en Acció Comunitària en Salut
Menció en Infermeria en Àmbits Específics

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Psicologia General i Evolutiva
- Ciències Socials i Salut
- Funció del Cos Humà I
- Bioestadística
- Funció del Cos Humà II
- Farmacologia
- Nutrició
- Comunicació i Noves Tecnologies de la Informació
- Pensament Infermer i Història del Tenir Cura
- Deontologia i Marc Legal en Infermeria
- Bases Metodològiques d'Infermeria
- Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
- Infermeria de la Persona Adulta
- Pràcticum I
- Educació per a la Salut
- Infermeria de l'Envelliment
- Ecologia i Salut
- Atenció Primària i Salut Comunitària
- Pràcticum II
3r curs 4t curs
- Infermeria de la Dona
- Infermeria de la Infància i l'Adolescència
- Infermeria en Situacions de Complexitat
- Pràcticum III
- Bases de Metodologia Científica en Ciències de la Salut
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria
- Pràcticum IV
- Pràcticum V
- Treball de Final de Grau

Algunes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Dietètica i de Salut Ambiental.
Per a més informació, consulteu l'apartat de preguntes freqüents del nostre web

Assignatures optatives

4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
- Anglès en Ciències de la Salut  / 6 cr.
Menció en Acció Comunitària en Salut Menció en Infermeria en Àmbits Específics
- Eines per a l'Acció Comunitària en Salut / 6 cr.
- Salut Internacional i Cooperació / 6 cr.
- Conductes Addictives i Toxicomanies / 6 cr.
- Aspectes Psicosocials de la Dependència / 6 cr.
- Pràctiques Externes en Acció Comunitària per a la Salut / 12 cr. (*)
- Atenció d'Infermeria en Situacions Crítiques / 6 cr.
- Atenció d'Infermeria en Emergències Extrahospitalàries / 6 cr.
- Bioètica / 6 cr.
- Recursos d'Ajut per a les Persones de Suport / 6 cr.
- Pràctiques Externes en Àmbits Específics / 12 cr. (*)
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.

(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.