Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Infermeria

Horaris

Dos torns, un de matí i un de tarda. Per afavorir la compatibilització dels estudis i l'activitat laboral, l'estudiant fa tota l'activitat docent teòrica en el torn matriculat. I sempre que les característiques del centre de pràctiques acollidor ho permeti, també es prioritza l'assignació de pràctiques en el torn matriculat.

Taula de crèdits per curs


  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   21 30 9
Totals 60 141 30 9

Període lectiu

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Temps complet i temps parcial.

Mencions

Menció en Acció Comunitària en Salut
Menció en Infermeria en Àmbits Específics

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Psicologia General i Evolutiva
- Ciències Socials i Salut
- Funció del Cos Humà I
- Bioestadística
- Funció del Cos Humà II
- Farmacologia
- Nutrició (1)
- Comunicació i Noves Tecnologies de la Informació
- Pensament Infermer i Història del Tenir Cura
- Deontologia i Marc Legal en Infermeria
- Bases Metodològiques d'Infermeria
- Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
- Infermeria de la Persona Adulta
- Pràcticum I
- Educació per a la Salut
- Infermeria de l'Envelliment
- Ecologia i Salut (2)
- Atenció Primària i Salut Comunitària (2)
- Pràcticum II
3r curs 4t curs
- Infermeria de la Dona
- Infermeria de la Infància i l'Adolescència
- Infermeria en Situacions de Complexitat
- Pràcticum III
- Bases de Metodologia Científica en Ciències de la Salut
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria
- Pràcticum IV
- Pràcticum V
- Treball de Final de Grau

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.
Més informació.

Assignatures optatives

4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
- Anglès en Ciències de la Salut  / 6 cr.
Menció en Acció Comunitària en Salut Menció en Infermeria en Àmbits Específics
- Eines per a l'Acció Comunitària en Salut / 6 cr.
- Salut Internacional i Cooperació / 6 cr.
- Conductes Addictives i Toxicomanies / 6 cr.
- Aspectes Psicosocials de la Dependència / 6 cr.
- Pràctiques Externes en Acció Comunitària per a la Salut / 12 cr. (*)
- Atenció d'Infermeria en Situacions Crítiques / 6 cr.
- Atenció d'Infermeria en Emergències Extrahospitalàries / 6 cr.
- Bioètica / 6 cr.
- Recursos d'Ajut per a les Persones de Suport / 6 cr.
- Pràctiques Externes en Àmbits Específics / 12 cr. (*)
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.

(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.