Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria en Organització Industrial

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Formació General
Menció en Empresa
Menció en Operacions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Física
- Matemàtiques
- Informàtica
- Empresa
- Antropologia

2n semestre
- Química
- Càlcul
- Expressió Gràfica
- Física Elèctrica
- Enginyeria Mediambiental
1r semestre
- Ètica Professional
- Tecnologia Elèctrica i Electrònica
- Estadística
- Direcció Tàctica d'Operacions
- Automatismes i Mètodes de Control Industrial

2n semestre
- Ciència i Tecnologia de Materials
- Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i Fluids
- Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
- Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
- Enginyeria Economicofinancera
3r curs 4t curs
1r semestre
- Tecnologia Mecànica
- Tècniques de Direcció d'Empreses
- Direcció Estratègica de les Operacions
- Mètodes Quantitatius per a la Gestió
- Macroeconomia

2n semestre
- Veritat, Bondat i Bellesa
- Mètodes Quantitatius Avançats per a la Gestió
- Direcció Estratègica d'Empreses
- Gestió de la Qualitat, Seguretat i Mediambient
- Política Tecnològica i de la Innovació
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs  
- Pràctiques Professionals
- Enginyeria de Processos de Fabricació
- Mètodes Avançats de Producció Mecànica
- Tecnologies de Fabricació Integrades Informàticament
- Gestió Energètica
- Gestió de Residus
- Enginyeria Fluidotèrmica
- Màquines i Motors Tèrmics
- Tècniques i Habilitats Comunicatives i Socials
- Ciència, Tecnologia i Societat
- Idioma (Anglès)
- Idioma (Alemany)
 
Menció en Empresa Menció en Operacions
- Gestió de la Innovació
- Gestió del Coneixement
- Sistemes d'Informació per a la Direcció
- Gestió del Canvi i de l'Equip Humà
- Màrqueting Industrial
- Comptabilitat Financera i Analítica
- Gestió de la Cadena de Subministraments
- Localització i Disseny de Plantes Industrials
- Enginyeria de Producte i de Procés
- Sistemes d'Informació per a la Direcció
- Direcció de Projectes
- Gestió i Tècniques de Manteniment

Calendari d’implantació

Aquesta titulació està totalment implantada.