Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Laborals

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 12    
2n curs 24 45    
3r curs 6 63    
4t curs   72    
5è curs   36 12 24
Total 84 228 12 24

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Dret Romà
 • Organització Constitucional de l’Estat
 • Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
 • Introducció a l’Economia
2n semestre
 • Dret Civil I
 • Dret Constitucional I
 • Comptabilitat
 • Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals
 • Dret del Treball I
 • Organització d’Empreses
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Civil II
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
 • Economia de l’Empresa
 • Dret del Treball II
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret Mercantil I
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball III
 • Psicologia
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Dret Mercantil II
 • Dret Administratiu I
 • Dret Penal III
 • Psicologia del Treball
 • Economia del Treball
 • Teoria de les Relacions Laborals
2n semestre
 • Dret Civil IV
 • Dret Administratiu II
 • Dret de la Unió Europea
 • Polítiques Sociolaborals
 • Tècniques d’Investigació Social
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Administratiu III
 • Sociologia de l’Empresa
 • Dret de la Seguretat Social I
 • Seguretat i Salut Laboral
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Financer i Tributari II
 • Dret de la Seguretat Social II
 • Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral
 • Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals
5è curs  
1r semestre
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Dret Sindical
 • Estratègia de l’Empresa
2n semestre
 • Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 • Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes
 • Treball de Final de Grau de Dret
 • Treball de Final de Grau de Relacions Laborals
 

Assignatures optatives

5è curs
 
 • Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Règim Jurídic d’Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional
 • Dret Sancionador del Treball
 • Simulació Jurídica
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Protecció Social Complementària
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Funció i Competències Directives
 • Auditoria Sociolaboral I
 • Organització, Qualificació i Competències
 • Gestió Estratègica de Recursos Humans
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.