Competències bàsiques

La UAB considera que quan un estudiant es graduï en aquesta universitat serà capaç de:

  • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
  • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
  • Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
  • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.