Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats.
 • Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes, així com l’aplicació d’epistemologies feministes per generar coneixement.
 • Aplicar els conceptes fonamentals de les ciències socials, jurídiques, econòmiques, humanes i de la salut per a l’anàlisi social i cultural del passat i del present des d’una perspectiva de gènere.
 • Conèixer els conceptes jurídics, la legislació i la jurisprudència que afecten el disseny i desenvolupament dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI.
 • Identificar i problematitzar les representacions de gènere en la història de les idees, les arts i la cultura, així com en la construcció del coneixement científic passat i actual.
 • Identificar i analitzar críticament l’impacte del sistema de sexe/gènere en la subjectivitat, els drets i la qualitat de vida/salut.
 • Produir i interpretar dades empíriques des d’una perspectiva no androcèntrica.
 • Explicar críticament les dinàmiques de construcció sociodiscursiva, interaccional i lingüística de les identitats de gènere.
 • Identificar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual, així com graus i tipus de LGTBIfòbia, en diferents àmbits socials públics i privats, i proposar mecanismes per a la prevenció i resolució.
 • Dissenyar, gestionar i dinamitzar projectes per a la intervenció psicosocial i comunitària amb perspectiva de gènere interseccional, aplicant-hi tècniques per fomentar la participació ciutadana i el treball en xarxa i grupal.
 • Identificar els debats i desenvolupaments teòrics sobre masculinitats ‘noves’ i ‘diverses’.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar polítiques de gènere i plans d’igualtat i equitat en institucions, empreses, i organitzacions públiques, privades i no governamentals.

Competències transversals

 • Aplicar la perspectiva de gènere com a metodologia transversal d’anàlisi de la diversitat social, psicològica, cultural, política, històrica i econòmica.
 • Expressar-se correctament i de forma no sexista ni homofòbica en els llenguatges d’especialitat de les ciències socials, humanes, jurídiques i de la salut, tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Utilitzar metodologies, tècniques i eines d’investigació social, tant de tipus quantitatiu com qualitatiu.
 • Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat dels qui els integren.
 • Demostrar capacitat d’autoanàlisi i autocrítica.