Pla d'estudis Grau en Empresa i Tecnologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els principis de l'economia i de les principals teories i models per explicar el comportament econòmic a escala microeconòmica i macroeconòmica.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments de l'anàlisi històrica dels problemes econòmics per avaluar i interpretar les possibilitats evolutives dels sistemes econòmics actuals.
 • Demostrar que es coneixen les teories, les institucions i la regulació dels mercats internacionals, la seva globalització, la seva interrelació i les conseqüències per a l'economia espanyola.
 • Demostrar que es comprenen els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita.
 • Demostrar que es coneixen les normes fonamentals del dret i la manera com s'apliquen en l'àmbit empresarial i de gestió de la informació.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques per identificar i resoldre problemes de l'àmbit economicoempresarial amb components deterministes i / o aleatoris.
 • Aplicar els models analítics bàsics de l'optimització i la investigació operativa a la resolució de problemes complexos, principalment en els àmbits tàctics i operacionals de l'organització a partir del coneixement de tècniques de modelització.
 • Trobar solucions algorítmiques i utilitzar les eines de programació adequades per implementar-les en l'entorn d'una organització.
 • Proposar, analitzar, validar i mantenir solucions informàtiques en el context d'una organització empresarial.
 • Dissenyar i configurar models i sistemes capaços de reunir, emmagatzemar, transmetre, processar i recuperar informació digital de manera fiable i eficient.
 • Demostrar que coneix on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador de la tecnologia a les organitzacions.
 • Demostrar que es coneixen les tècniques d'elaboració i gestió de projectes així com l'aplicació específica d'aquestes a l'entorn dels sistemes d'informació i la gestió de la innovació.
 • Demostrar que coneix la naturalesa dinàmica de la tecnologia i la innovació i la seva incidència en el canvi de les organitzacions.
 • Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació, el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
 • Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació en l'entorn empresarial.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit dels sistemes d'informació de l'empresa, i promoure el treball en entorns pròxims a la realitat.
 • Demostrar que es comprenen els aspectes fonamentals de l'entorn social i les seves principals transformacions en el que es coneix com a societat de la informació, així com les principals tendències pel que fa a les relacions socials en aquest context.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Adaptar, a un tercer idioma, la redacció i la presentació oral d'informes tècnics sobre temes relacionats amb l'especialització professional del grau.
 • Integrar els coneixements de sistemes d'informació amb les necessitats específiques de l'àmbit financer i comptable d'una organització empresarial.
 • Demostrar que es coneixen les principals aplicacions de sistemes d'informació en la gestió de les activitats operatives d'empreses i organitzacions, utilitzant aquestes aplicacions per a la parametrització de solucions específiques.
 • Demostrar que coneix i comprèn l'impacte que poden tenir els sistemes d'informació en els processos de presa de decisions en els diferents nivells de les organitzacions, cercant i dissenyant solucions per a problemes específics.
 • Demostrar que comprèn els principals tipus de processos productius i l'aplicació dels avenços de la ciència en tecnologia i materials.
 • Aplicar els coneixements sobre gestió al camp específic de la gestió dels processos d'innovació en les organitzacions.
 • Aplicar de manera efectiva tècniques i metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació a la determinació dels requisits específics d'una organització i a la traducció d'aquests en una solució informàtica, comprenent les dificultats i la idoneïtat de la implementació.
 • Proposar i dirigir la implementació de sistemes d'informació atenent a requisits de qualitat, sostenibilitat i seguretat, que ajudin a alinear-los amb els objectius de l'organització.

Competències transversals

 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 • Demostrar que es coneixen els protocols, les tècniques i els mètodes de recerca del treball científic.
 • Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 • Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.
 • Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 • Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar creativitat i iniciativa.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.