Grau en VO: mostrem TG amb missatge d'error

Resolució de les beques predoctorals

Els candidats als quals s’hagi atorgat l’ajut PIF rebran un correu electrònic amb els terminis i les instruccions per a fer-ne efectiva l’acceptació.