Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Ciència Política, d'orientació investigadora, es compon de 60 ECTS a realitzar en dos semestres (30 +30) al llarg d'un curs acadèmic. Dels 60 ECTS 40 corresponen a mòduls obligatoris, 10 a mòduls optatius i 10 al treball de fi de màster.
 
Durant el primer semestre els estudiants realitzaran tres mòduls obligatoris de 10 ECTS cadascun ("Democràcia i Ciutadania", "Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques" i "Introducció a la Recerca").

En el segon semestre, els estudiants cursaran un mòdul obligatori de 10 ECTS "Tècniques de Recerca", el "Treball de Fi de Màster" de 10 ECTS i 10 ECTS de caràcter optatiu a escollir entre una oferta de 40 ECTS (Política Espanyola i Catalana, Integració europea: teories i procés polític i Polítiques migratòries, integració i gestió de la diversitat religiosa ).
 
Excepcionalment, la Comissió del màster podrà autoritzar als estudiants interessats a cursar el mòdul optatiu "Integració Europea: Teories i Procés Polític", a matricular dels 10 ECTS optatius en el primer semestre.

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Optatius 10
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Democràcia i Ciutadania 10 OB
Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 10 OB
Introducció a la Recerca 10 OB
Tècniques de Recerca 10 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Màrqueting Sociopolític 10 OT*
Política Espanyola i Catalana 10 OT*
Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa 10 OT*
Integració Europea: Teories i Procés Polític 10 OT**

* Optatius a cursar
** Optatius, a cursar excepcionalment prèvia autorització de la Comissió de Màster


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://master-ciencia-politica.uab.cat