Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i oferir serveis a persones en risc d'exclusió? Investigacions empíricament fonamentades i intervencions que promouen la transformació social

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a estudiants amb una formació prèvia tant en ciències de la salut com en ciències socials que busquen aprofundir en les eines conceptuals, metodològiques i pràctiques per analitzar i intervenir en l'àmbit psicosocial, tant per prosseguir amb els estudis de doctorat com per treballar en institucions i empreses que es dediquen a estudiar i intervenir en les actuals problemàtiques socials.

La persona que ingressa en el Màster de Recerca i Intervenció Psicosocial hauria de ser capaç de reflexionar críticament sobre les categories, discursos i pràctiques transmeses per la tradició cultural i presents en les actuals formes d'organització social. Aquesta capacitat crítica i de reflexió s'hauria de complementar amb l'habilitat per treballar en equip i adaptar l'ús de noves tecnologies i la capacitat de gestió d'informació, d'organització i de planificació, totes elles destreses d'especial utilitat per al seguiment d'aquests estudis. Aquestes destreses han de ser enfortides en la docència i activitats pràctiques que integren aquest màster.

D'altra banda, és convenient que la persona que accedeix al màster estigui familiaritzada amb coneixements sobre àrees relacionades amb les ciències socials i de la salut, tenint sensibilitat cap a les actuals problemàtiques socials i personals. Finalment, cal tenir un coneixement mínim de la llengua anglesa per a la utilització de recursos bibliogràfics i de diferents fonts d'informació, la participació en programes de mobilitat internacional i per seguir docència que pugui oferir-se en aquesta llengua.

En conclusió, aquest màster està pensat per a persones interessades en l'estudi dels processos psicosocials que permeten comprendre i actuar davant els problemes i dinàmiques socials a nivell microsocial i macrosocial, persones que dedicaran la seva pràctica professional o investigadora a realitzar una anàlisi crítica dels processos psicosocials que incideixen en la configuració de les relacions socials i institucionals. Es valora l'interès en desenvolupar la seva experiència professional i investigadora en camps de coneixement relacionats amb el pensament social crític i d'intervenció en àmbits com el sociosanitari, benestar comunitari, polítiques de gènere, benestar i família, xarxes socials, minories socials, o problemàtiques derivades del cicle vital.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Utilitza recursos teòrics, metodològics i epistemològics en el desenvolupament i plantejament reflexiu de la pràctica professional en relació amb la comprensió i la millora del benestar psicosocial.
 • Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a les implicacions derivades de l'acompliment responsable en la relació professional amb institucions, grups i poblacions.
 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teòric-pràctic de la realitat psicosocial.
 • Orientar teòricament la definició d'objectius, disseny i anàlisi en la comprensió dels fenòmens psicosocials.
 • Establir objectius operatius fonamentats teòricament i socialment rellevants que tinguin en compte la complexitat de la realitat psicosocial.
 • Seleccionar i aplicar les tècniques necessàries per a la recollida, anàlisi i presentació de material empíric de caràcter qualitatiu.
 • Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i avaluació de plans i programes d'intervenció psicosocial.

Competències transversals

 • Defensar arguments i justificar amb claredat i precisió, de manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones.
 • Treballar en equip, generant sinèrgies en entorns de treball que involucren distintes persones treballant de forma coordinada i col · laborativa.
 • Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i transmissió de coneixement.