Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Pla d'estudis Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Perfil d'ingrés

Els estudiants hauran d’estar en possessió d’una titulació oficial de grau o equivalent en algun dels àmbits següents:

 • Ciències Socials (Sociologia, Ciències Polítiques, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Economia, Dret, Antropologia, Psicologia Social o similars)
 • Humanitats (Historia, Humanitats o similars)
 • Altres àmbits similars als esmentats

Un cop analitzats els estudis de procedència dels estudiants admessos, la comissió de selecció del màster establirà els complements formatius que hauran de cursar, si s'escau, per tal d'accedir al màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats complexes per analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
 • Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball, ocupació i benestar.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva europea.
 • Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
 • Dissenyar i dur a terme projectes d'investigació sobre els àmbits de treball, gènere i polítiques socials, utilitzant tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa avançades.

Competències transversals

 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.
 • Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 • Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.