Màster oficial en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurorehabilitació

Perfil d'ingrés

El màster universitari en Neurorehabilitació es dirigeix a professionals de l’àmbit de les ciències de la salut i de les ciències socials i de l’esport, interessats a millorar els seus coneixements i habilitats en el tractament i la rehabilitació de les persones afectades per una gran discapacitat física d’origen neurològic, tant des d’una perspectiva sanitària com social, així com iniciar-se en la recerca en neurorehabilitació.

Els estudiants d’aquest màster han de ser persones motivades pel treball en equip, amb capacitat de raonament lògic, interès pels avenços científics i tecnològics i amb capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica, i que valorin la qualitat en el treball.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Demostrar un domini avançat dels coneixements i tecnologies en neurorehabilitació, així com de les tècniques de cura i atenció del pacient per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d’origen neurològic.
 • Analitzar les causes i les conseqüències físiques, psicològiques i socials de la discapacitat neurològica.
 • Dur a terme les exploracions, interpretar-les i aplicar les tècniques avançades que permeten el diagnòstic i la definició d’estratègies terapèutiques en neurorehabilitació.
 • Aplicar els coneixements en neurorehabilitació per resoldre problemes sobre el tractament i la rehabilitació especialitzada de persones amb lesió medul·lar o amb dany cerebral adquirit, així com les complicacions pròpies de la seva patologia.
 • Utilitzar les bases metodològiques necessàries per planificar, dissenyar i desenvolupar projectes de recerca orientats a la pràctica clínica de la neurorehabilitació que generin nous coneixements en aquest àmbit.

Competències transversals

 • Analitzar, sintetitzar i prendre decisions raonant amb sentit crític davant de les diferents actuacions professionals.
 • Plantejar protocols de treball a través de la recerca d’informació en la literatura científica.
 • Treballar d’acord amb la deontologia i la responsabilitat professionals.
 • Integrar-se en equips multidisciplinaris en entorns culturals i científics diversos, creant i mantenint un clima de col·laboració obert i de treball en equip.