Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurorehabilitació

Perfil d'ingrés

Aquest màster s'adreça a professionals de l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida interessats a millorar els seus coneixements i habilitats en el tractament i la rehabilitació de les persones afectades per una gran discapacitat física d'origen neurològic tant des d'una perspectiva sanitària com social, així com iniciar-se en la recerca en neurorehabilitació.
Els estudiants d'aquest màster han de ser persones motivades pel treball en equip, amb capacitat de raonament lògic, interès pels avenços científics i tecnològics, que valorin la qualitat en treball i amb capacitat per a treballar de manera organitzada i metòdica.
És recomanable un bon nivell d'anglès.

Competències transversals

Coneixements

KT01 Definir el conjunt de coneixements que aportin una base o oportunitat per al desenvolupament i/o aplicació de tècniques de tractament de pacients amb afectació neurològica en procés de rehabilitació des de totes les disciplines i en la pròpia de cada alumne en particular.
KT02 Demostrar coneixements amplis i detallats de l'estructura i la funció del sistema nerviós, a més de les mesures d'avaluació funcional, esport adaptat i inclusiu necessàries i imprescindibles en un context de recerca aplicada durant l'evolució dels pacients.
KT03 Planificar de manera ordenada i seqüenciada l'estructura de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) degut a la complexitat de cada pacient amb patologia neurològica (adult o infantil).
KT04 Identificar la informació que, a partir de cada situació de cada pacient, és única, encara que sigui incompleta o limitada.
KT05 Seleccionar la informació clau, útil i pertinent d'idees, problemes i solucions al personal especialitzat dins del mateix equip multidisciplinari en què està integrat, com a equips de treball d'altres institucions, tenint la capacitat de ser selectiu en els seus continguts per comunicar-se de forma clara, senzilla i de fàcil comprensió, fins i tot per a personal no especialitzat.
KT06 Reconèixer l'estreta relació entre els processos assistencials i la investigació aplicada a través de la investigació translacional.

Habilitats

ST01 Tenir un domini avançat de la usabilitat de les tecnologies en neurorehabilitació i quines tècniques de cura, manteniment i atenció del pacient són les més adequades per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d'origen neurològic, incloent-hi l'activitat física i esport.
ST02 Analitzar de manera crítica les causes i les conseqüències físiques, psicològiques i socials de la discapacitat neurològica, aplicant les capacitats tècniques i cognitives adquirides.
ST03 Demostrar un domini de les exploracions funcionals del sistema nerviós i les tècniques avançades que permeten el diagnòstic i la definició d'estratègies terapèutiques en neurorehabilitació.
ST04 Aplicar els coneixements teòrics de neurorehabilitació en els tractaments especialitzats que necessiten les persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit, així com la prevenció de les complicacions pròpies de la patologia.
ST05 Utilitzar les bases metodològiques necessàries per planificar, dissenyar i desenvolupar projectes de recerca i innovació orientats a la pràctica clínica de la neurorehabilitació que generin nous coneixements a l'àmbit de la neurorehabilitació.
ST06 Demostrar una comprensió crítica en relació amb els continguts dels historials clínics dels pacients, que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i els judicis.

Competències

CT01 Assumir responsabilitats en la presa de decisions raonant amb sentit crític davant de les diferents actuacions professionals en pacients amb discapacitat d'origen neurològic.
CT02 Plantejar protocols de treball a través de cerca d'informació a la literatura científica i actuar amb autonomia i criteri per al desenvolupament d'aquests dins dels criteris, missió, visió i valors de la institució on exerceixi el seu exercici professional.
CT03 Treballar d'acord amb la deontologia i la responsabilitat professional que les disciplines sanitàries exigeixen.
CT04 Integrar-se en equips multidisciplinaris en entorns culturals i científics diversos, creant i mantenint un clima de col·laboració obert i de treball en equip.
CT05 Demostrar el domini d'habilitats i recursos suficients d'aprenentatge per continuar estudiant i formant-se amb fermesa i disposar del coneixement suficient per aprofundir en temes específics de l'especialitat de neurorehabilitació (tècniques terapèutiques específiques, activitats externes socialitzadores i esportives).