Màster oficial en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a persones amb titulació universitària prèvia, preferentment de l'àmbit de les ciències socials, jurídiques i humanitats, que desitgin formar-se com a personal investigador qualificat i també com a professionals en les temàtiques relacionades amb l'ordenació del territori i el planejament urbà. Entre altres graus, es contemplen com a preferents els de Geografia, Sociologia i Ciències Polítiques.

A més d'aquestes titulacions, el màster també va dirigit a titulats/des en l'àmbit de l'urbanisme, les ciències ambientals i certes enginyeries, amb formació en graus d'Arquitectura, Urbanisme, Ciències ambientals i Ciutats Intel·ligents i sostenibles.

Tant uns com els altres, han de tenir capacitat per a la innovació, organització, planificació, comunicació i el treball interdisciplinari i en equip.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats en l’estudi de l’ordenació del territori i el seu planejament.
 • Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques territorials.
 • Aplicar metodologies múltiples d’anàlisi geogràfica a diferents escales territorials.
 • Promoure estratègies de planificació des de la innovació i amb perspectiva de gènere.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació geogràfica en la projecció i representació cartogràfica per al disseny d’escenaris útils per a la gestió i la planificació territorials i del planejament urbà.
 • Dissenyar projectes de planejament urbà i gestió territorial utilitzant les figures i metodologies adequades a diferents escales territorials.
 • Reconèixer i emprar els mecanismes i instruments de planificació i gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte, per a una àmplia tipologia d’espais a diversos nivells d’escala.
 • Analitzar i interpretar les problemàtiques ambientals aplicant els coneixements d’economia ambiental i ecològica.
 • Analitzar i interpretar les projeccions espacials i territorials dels desequilibris socials i econòmics en els processos de planificació territorial i planejament urbà.

Competències transversals

 • Promoure l’aplicació i l’avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica mitjançant mecanismes de participació ciutadana.
 • Desenvolupar la capacitat crítica, d’anàlisi i de resolució d’hipòtesis amb el màxim rigor i qualitat per a cada àmbit d’especialització territorial.
 • Treballar en un context internacional i multidisciplinari que potenciï els valors d’equitat social i de gènere.