Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Pla d'estudis Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Perfil d'ingrés

El màster en emprenedoria i innovació social s'adreça a persones eminentment proactives; amb habilitat per identificar problemes i proposar solucions alternatives, superar dificultats i prendre decisions de forma propositiva; amb capacitat d'interacció, empatia i solidaritat; curioses i inconformistes; obertes i transformadores, i alhora creatives.

S'adreça a persones amb formació de grau en qualsevol disciplina acadèmica des d'Arts i Humanitats fins Ciències o Enginyeria i Arquitectura, passant per les Ciències Socials i Jurídiques, i les Ciències de la Salut. La proposta d'estudis és íntegrament transversal i no es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren el seu àmbit temàtic.

A més de la formació adquirida en el grau, un altre aspecte fonamental, que es valorarà en una declaració d'objectius o carta de motivació, és la sensibilitat social de l'alumnat. Qüestions com la transició cap a un model econòmic més sostenible, més equitatiu i orientat al bé comú són fonamentals. Valors democràtics i solidaris, la creació i distribució equitativa de la riquesa, l'equitat de gènere i el respecte a la diversitat han de ser valors compartits per l'alumnat d'aquest màster. I no només compartits, sinó practicats i amb voluntat d'eixamplar a través de la pràctica professional. Aquests valors, però, han de combinar-se amb aquesta vocació proactiva i transformadora per aconseguir sensibilitat, coneixement i capacitació, i explotar així les competències emprenedores de cadascú.

Coneixements

KT01 – Descriure indicadors qualitatius i quantitatius d'anàlisis i avaluació del progrés en la consecució d'objectius socials i mediambientals, com ara els recollits en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
KT02 – Identificar els elements, mètodes, eines o sistemes clau que siguin més adequats en la identificació i resolució de problemes socials.
KT03 – Descriure els processos bàsics de disseny, formulació i implementació d'un projecte emprenedor social d'acord amb el marc regulador de creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense finalitat de lucre.
KT04 – Descriure els elements clau en els quals s'estructura un pla de negoci.
KT05 – Identificar els estereotips i els rols de gènere i la seva possible incidència en l'exercici professional.

Habilitats

ST01 – Dissenyar un projecte de transformació per a la resolució de problemes o reptes socials en entorns nous i contextos canviants i multidisciplinaris.
ST02 – Dissenyar un pla de negoci adaptat al tipus de projecte empresarial a desenvolupar (empresa comercial, empresa cooperativa, entitat sense finalitat de lucre).
ST03 – Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió, tenint en compte criteris d'igualtat de gènere, igualtat distributiva, i sostenibilitat mediambiental.
ST04 – Seleccionar fonts d'informació adequades en la literatura científica i divulgativa utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació amb capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític.
ST05 – Comunicar de manera oral els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, concís i sense ambigüitats.
ST06 - Comunicar de manera escrita mitjançant documents de tipus tècnic i/o científic i/o divulgatiu els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten d'una manera clara, concís i sense ambigüitats.
ST07- Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada en el si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos materials.
ST08 - Treballar de manera cooperativa i integrada en equips de composició heterogènia.

Competències

CT01 – Resoldre reptes socials mostrant originalitat en la solució dels problemes plantejats mitjançant el desenvolupament de projectes de transformació social.
CT02 – Identificar oportunitats per a desenvolupar un projecte emprenedor social utilitzant els instruments del model de negoci.
CT03 – Aplicar conceptes d'economia circular i sostenibilitat a projectes empresarials d'acord amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
CT04 – Reconèixer on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador d'aquesta, en el seu ús intensiu i canviant, i en els principis ètics subjacents al tractament de la informació.
CT05 – Aplicar, a la creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense finalitat de lucre, els coneixements bàsics del marc jurídic regulador de la creació d'empreses i altres entitats, així com de la contractació i fiscalitat d'aquestes.
CT06 – Analitzar el potencial i dificultats de l'impuls d'experiències concretes d'economia solidària en un context de desigualtats territorials socials i econòmiques.
CT07 – Fomentar l'equitat de gènere, la cerca del bé comú, i la creació i distribució equitativa de la riquesa en el desenvolupament d'idees i projectes de transformació social.