Calendari Avaluacions (Curs 2018-19)

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA


Exàmens de les titulacions de la FEE a Sabadell:

   

SOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

La possibilitat de demanar una reprogramació de proves està restringida a situacions mèdiques greus (cirugies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l’examen en la data programada), afers judicials (amb citació oficial), afers oficials (oposicions), i la mort d'un familiar proper. En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica per problemes menors, el certificat ha d'especificar que l'estudiant no està en condicions de fer un examen. La sol·licitud de reprogramació de proves en casos de situacions sobrevingudes haurà de realitzar-se dins els 5 dies naturals immediatament posteriors a la data de la prova. En cas de solapament d'exàmens, la petició de reprogramació haurà de realitzar-se amb una antelació de 15 dies naturals abans de la realització de la prova. El coordinador de titulació tindrà 48 hores per valorar la sol·licitud i donar-hi resposta.

Enllaç al formulari de reprogramació de proves: