Canvi de Pla d'Estudis 2019-2020

El curs 2019-2020 es posa en funcionament un nou pla  d’estudis del Grau en Ciències Ambientals, es fa un ajust de l’oferta d’assignatures optatives i el treball de fi de grau passa de 15 a 12 crèdits.
 
Aquest fet, comporta que a partir del curs 2019-2020 l’actual pla vigent (959) entra en un procés d’extinció que us exposem a continuació amb les implicacions següents:

 • Desprogramació de primer, segon i tercer curs del pla vigent (959).
 • Oferta de quart curs del pla vigent (959).
 • Oferta de tots el cursos del pla nou (de primer a quart curs).


No es recomana que els alumnes que tinguin superada una part del quart curs, facin el canvi de pla, atès que el treball de fi de grau passa de 15 a 12 crèdits, hi ha assignatures optatives del pla vigent que desapareixen al pla nou i altres passen de 6 a 3 crèdits.
 
Per tant, tots els alumnes de primer, segon i tercer curs estaran obligats a canviar de pla d’estudis i omplir un formulari de canvi de pla ( del pla 959 al pla 1435) a la gestió acadèmica, una vegada qualificats els expedients del curs actual. 
 
Els alumnes que matriculin  quart al curs 2019-2020, en funció dels crèdits superats i dels seus interessos, podran optar per finalitzar, al pla en el qual es troben, en un màxim d’un curs acadèmic.

Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis

 

El curs 2019-2020 es posa en funcionament un nou pla  d’estudis del Grau en Ciències Ambientals + Geologia (codi de pla 1436 ), aquest canvi està motivat per un ajust de l’oferta d’assignatures optatives i el Treball de fi de grau que passa de 15 a 12 crèdits del Grau en Ciències Ambientals.

Aquest fet, comporta que a partir del curs 2019-2020 l’actual pla vigent (1208) entra en un procés d’extinció que us exposem a continuació, amb les implicacions següents:
 • Desprogramació de primer i segon del pla vigent (1208).
 • Oferta de tercer, quart i cinquè curs del pla vigent (1208).
 • Oferta de tots el cursos del pla nou 1436 (de primer a cinquè curs).

No es recomana que els alumnes que tinguin superada una part del tercer, quart o cinquè curs, facin el canvi de pla, atès que el treball de fi de grau passa de 15 a 12 crèdits (afecta a cinquè), hi ha assignatures optatives del pla vigent que desapareixen al pla nou i altres passen de 6 a 3 crèdits (afecta a tercer i quart).

 Per tant, tots els alumnes de primer i segon, curs estaran obligats a canviar de pla d’estudis i omplir un formulari de canvi de pla ( del pla 1208 al pla 1436 ) a la gestió acadèmica, una vegada qualificats els expedients del curs actual.

 Els alumnes que matriculin  tercer, quart o cinquè al curs 2019-2020, en funció dels crèdits superats i dels seus interessos, podran optar per finalitzar, al pla en el qual es troben, en un màxim de tres cursos acadèmics.


Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis
 

El curs 2019-2020 es posa en funcionament un nou pla  d’estudis del Grau en Estadística Aplicada. Tot i ser un canvi obligatori per la baixa de la  Universitat de Vic de la titulació, l’equip de coordinació ha aprofitat per introduir millores en el pla  d’estudis donant més consistència al conjunt revisant  continguts d’assignatures i distribucions temporals així  com creant noves assignatures més adaptades a les necessitats actuals del mercat laboral.
 
Aquest fet comporta que a partir del curs 2019-2020, l’actual pla vigent (973) entra en el procés d’extinció que exposem a continuació:
 

 •  Desprogramació de primer i segon curs del pla vigent (973) .
 • Oferta del tercer i quart curs del pla vigent (973).
 • Nova Oferta de primer a quart curs del pla nou (1424).


Com es realitzarà aquest procés de canvi:

 • L’alumnat  de primer i segon curs estarà obligat a canviar de pla d’estudis. A tal efecte caldrà,  un cop qualificats els expedients del curs actual 18/19,  omplir i entregar a gestió acadèmica  el formulari de canvi de pla ( del pla 973 al pla 1424). 
 • L'alumnat que matriculi segon curs havent aprovat tot el primer curs, tindrà automàticament aprovades dos assignatures optatives de quart curs* (dos assignatures de primer passen a optatives de quart).
 • L’alumnat que matriculi segon curs, i en alguns casos  l’alumnat amb assignatures pendents de primer curs, haurà doncs de cursar dos noves assignatures de primer curs per reforçar la formació bàsica obligatòria objectiu del nou pla d’estudis*.
 • L’alumnat que tingui superat el tercer curs de la titulació no haurà de fer el canvi de pla. [el nou pla (1424) inclou  assignatures obligatòries de nova creació que caldria cursar amb el canvi]
 • L’alumnat que es matriculi de  tercer curs, podrà en funció dels crèdits i assignatures superats, escollir el canvi de pla. Si escullen quedar-se en el pla actual 973 tindran un  màxim de dos cursos acadèmics per finalitzar el grau.


Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis

 

El curs 2019-2020 es posa en funcionament un nou pla d’estudis del Grau en Química, en què es fan algunes modificacions respecte del pla actual: es desdoblen la majoria d’assignatures anuals de primer curs en dues assignatures semestrals, es modifiquen les assignatures de l’àrea de Química Física de 2n i 3r curs, es fragmenten les assignatures practiques de segon semestre de 3r curs, i s’amplia l’oferta d’assignatures optatives a les mencions. En conseqüència, aquest canvi modifica l’itinerari curricular conjunt de Física+Química, que haurà de passar de l’estructura vigent (codi 1287) a la nova (codi 1434). La coordinació de la titulació del Grau en Química us convocarà durant el segon semestre d’aquest curs a una reunió per a exposar l’abast dels canvis i les implicacions a nivell acadèmic i administratiu.

De cara al proper curs 2019-2020, aquest canvi de pla d’estudis implicarà:

 • Desprogramació de les assignatures de Química de 1r, 2n i de la majoria de 3r (totes excepte “Química Física”) de l’itinerari vigent de Física+Química.
 • Oferta de les noves assignatures de 1r, 2n i 3r curs de l’itinerari nou.
 • No s’alterarà l’estructura de 4t i 5è curs de l’itinerari actual, que es modificarà el curs 2020-2021.

Això implica que estaran obligats a canviar-se de pla d’estudis per al proper curs 2019-2020:

 • Els estudiants que es van matricular per primer cop del doble Grau en Física i Química el curs 2018-2019 i que actualment estan cursant el 1r curs.
 • En el cas dels estudiants que actualment estan cursant el 2n curs (o fins i tot, 3r curs), el canvi de pla d’estudis només es realitzarà en el cas de que durant el curs 2019-2020 encara s’hagin de matricular de l’assignatura de 3r “Química Física” (ni de cap de 4t o 5è).

Per tal de realitzar el canvi de pla d’estudis, els alumnes hauran de:

 • Omplir el formulari de petició de canvi de pla d’estudis que s’adjunta.
 • Entregar-lo a Gestió Acadèmica entre els dies 12 i 19 de juliol de 2019, un cop s’hagin tancat les actes del curs 2018-2019 i es pugui fer la migració completa de l’expedient acadèmic del pla d’estudis antic al nou. No es podrà fer la matrícula del nou curs si no s’ha fet el canvi de pla d’estudis.Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis

 

El curs 2019-2020 es posa en funcionament un nou pla d’estudis del Grau en Química (codi pla 1431), en què es fan algunes modificacions respecte del pla actual (codi pla  953): es desdoblen la majoria d’assignatures anuals de primer curs en dues assignatures semestrals, es modifiquen les assignatures de Química Física de 2n i 3r curs, es fragmenten les assignatures practiques de segon semestre de 3r curs, i s’amplia l’oferta d’assignatures optatives a les mencions. La coordinació de la titulació us convocarà durant el segon semestre d’aquest curs a una reunió per a exposar l’abast dels canvis i les implicacions a nivell acadèmic i administratiu.

De cara al proper curs 2019-2020, aquest canvi de pla d’estudis implicarà:

 • Desprogramació de les assignatures de 1r i 2n curs del pla vigent.
 • Oferta de les assignatures de 1r i 2n curs del pla nou.
 • No s’alterarà l’estructura de 3r i 4t curs del pla actual , que es modificarà el curs 2020-2021.

Això implica que estaran obligats a canviar-se de pla d’estudis per al proper curs 2019-2020:

 • Els estudiants que es van matricular per primer cop del Grau en Química el curs 2018-2019 i que actualment estan cursant el 1r curs.
 •  En el cas dels estudiants que actualment estan cursant el 2n curs, el canvi de pla d’estudis només es realitzarà en el cas de que durant el curs 2019-2020 encara no es matriculin de cap assignatura de 3r curs.

Per tal de realitzar el canvi de pla d’estudis, els alumnes hauran de:

 • Omplir el formulari de petició de canvi de pla d’estudis que s’adjunta.
 • Entregar-lo a Gestió Acadèmica entre els dies 12 i 19 de juliol de 2019, un cop s’hagin tancat les actes del curs 2018-2019 i es pugui fer la migració completa de l’expedient acadèmic del pla d’estudis antic al nou. No es podrà fer la matrícula del nou curs si no s’ha fet el canvi de pla d’estudis.


Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis