Accés per Canvi d'estudis

Informació específica de la Facultat de Ciències

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2023/2024

Presentació de sol·licitud d'admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
Publicació de la resolució: 16 de juny de 2023
Matrícula: Setembre 2023


Poden sol·licitar l'admissió:
- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.

Places que s'ofereixen:
Oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis curs 2023/2024

Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris espanyols s’ha de realitzar a través de:

 A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació del preu públic.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions   obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
 • Escrit de motivació.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Guies docents o programes de les assignatures cursades,compulsats per la universitat d'origen, només en el cas que les guies docents no estiguin publicades al web de la Facultat d’origen.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

La sol·licitud de canvi d’estudis per interdisciplinarietat, alumnat  UAB que vol abandonar la doble titulació per a continuar una de les titulacions simples s’ha de fer mitjançant:

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació del preu públic.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Escrit de motivació.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

 

Observacions:
- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.