Accés

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2020/2021

Calendari:

- Presentació de sol·licitud d'admissió: del 28 de febrer a l'1 d’abril de 2020
- Data límit per lliurar la documentació complementària: 21 d'abril de 2020
- Resolució d'admissió: 5 de juny de 2020
- Publicació de la resolució: 15 de juny de 2020
- Matrícula: del 7 al 9 de Setembre de 2020

Poden sol·licitar l'admissió:
- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.

Places ofertades:

Resolució d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis curs 2020/2021

Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

Documentació a presentar:
 • Formulari de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI /NIE o Passaport (o còpia compulsada)
 • Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions   obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'orígen
 • Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
 • Comprovant original del pagament del preu públic : 54,54€  (27,27€ FN 1ª cat)
 • El pagament es pot fer efectiu  a la Gestió Acadèmica amb targeta de dèbit/crèdit o bé mitjançant ingrés al compte del Banc BBVA: ES48-0182-6035-43- 0201609886
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau.
 • Escrit de motivació de la sol·licitud. 
Revisió i ordenació de les sol·licituds
1.  El procés d’admissió es du a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2.  Cal  denegar  les  sol·licituds  de  les  persones  que  no  compleixin  els  requisits  establerts  a  la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
 
a)En  primer  lloc,  les  persones  procedents  de  titulacions  afins  a  la  branca  de coneixement de les titulacions sol·licitades.

b)En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades.

4. Dins de cada grup, les sol·licituds  s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
 
a)Es calcula la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’annex III de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

b)En els estudis en què es determini, es pot ponderar la nota mitjana obtinguda amb  la  qualificació  d’accés  a  la  universitat,  d’acord  amb  el  procediment establert a l’annex IV de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Observacions:
- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis.

Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2020/2021
 
Poden sol·licitar l'admissió:
Les persones amb estudis estrangers parcials, o totals que no han obtingut l'homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya.

Places ofertades:
Resolució d'oferta de places i criteris d'admissió curs 2020/2021

Calendari:
 
 • Presentació de sol·licitud d'admissió: des del 28 de febrer a l'1 d’abril de 2020
 • Data límit per lliurar la documentació complementària: 21 d'abril de 2020
 • Resolució d'admissió: 5 de juny de 2020
 • Publicació de la resolució: 15 de juny de 2020
 • Matrícula: del 7 al 9 de setembre de 2020

Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

La documentació a presentar és la següent:
- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic en concepte d'estudi d'expedient acadèmic que són 54,54€ (27,27€ Família Nombrosa General).
- Document acreditatiu de gratuïtat (Família Nombrosa, Discapacitat +33%, Víctimes de Terrorisme o Violència de Gènere expedit per les autoritats espanyoles.
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Revisió i ordenació de les sol·licituds
1.El procés d’admissió es du a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2.  Cal  denegar  les  sol·licituds  de  les  persones  que  no  compleixin  els  requisits  establerts  a l’article 24 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
 
a)En  primer  lloc,  les  persones  procedents  de  titulacions  afins  a  la  branca  de coneixement de les titulacions sol·licitades.
b)En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades
 
4.  Dins de cada grup, les sol·licituds  s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
 
a)Es calcula la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’annex III de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
b)En els estudis en què es determini, es pot ponderar la nota mitjana obtinguda amb  la  qualificació  d’accés  a  la  universitat,  d’acord  amb  el  procediment establert a l’annex IV de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Observacions:
L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també , que compleixen els requisits d'accés.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

Resolució:
 • Consulta la resolució d'accés per canvi d'estudis estrangers

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació a la web de nº de DNI ni noms,  haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.ciencies@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Per obtenir més informació:
Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències:

-Telèfon: 93 581 22 80
-Correu electrònic: ga.ciencies@uab.cat
-En persona: Sol·licitant cita prèvia a la web http://cita.uab.cat/ciencies/gestio-academica/

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis.