Proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis

 

Novetat: Informació per fer la sol·licitud durant el Covid-19

 

Àmbit d’aplicació

Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via:

 • Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats.
 • Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea o els d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.

Oferta de places

 • Grau de Dret: 8 places.
 • Grau de Relacions Laborals: 4 places.
 • Grau de Criminologia: 2 places.
 • Grau de Dret + Grau de Relacions Laborals: 5 places.
 • Grau de Dret + Grau de Criminologia: 2 places.

Requisits

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits.
 • A efectes de la valoració de l’expedient previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • Tampoc podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. (El rector pot deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d’estudis amb places vacants).
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits.

Documentació que cal presentar

 • Full de sol·licitud (original i còpia)
 • Escrit de motivació.
 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l'original, del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries exhaurides. També hi ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, cal el certificat de la UNED)..
 • Guia docent o programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d'origen.
 • Pla d'estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Sistema de qualificació de la universitat d’origen, sempre que no es provingui del sistema educatiu espanyol.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic.
 • Document acreditatiu d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra que la persona interessada cregui convenient.

Tota la documentació adjunta haurà de complir amb els requisit de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.

Lloc de presentació de la documentació

 • A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret

Terminis

 • Periode de sol·licitud: fins el 17 de juny de 2020 
 • Data límit per la resolució: 9 de setembre
 • Publicació de la resolució d'admissió: 14 de setembre

Revisió i ordenació de les sol·licituds

 • Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts.
 • Les sol·licituds que compleixin els requisits s’ordenaran d’acord amb els criteris següents:
  • Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
  • Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els següents criteris:
  • Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
  • En els estudis que així es determini, es podrà ponderar la nota mitjana obtinguda amb la qualificació d’accés a la universitat.