Cursos Propedèutics

Accions propedèutiques

Cursos propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau el curs 2020-2021.

Aquesta activitat és un servei que ofereix la Universitat a aquells estudiants que ho necessitin i en cap cas és obligatori cursar-la.

Els cursos es realitzen al setembre.

Període de matrícula: de l'1 al 7 de setembre

L'oferta de cursos propedèutics del curs 2020-2021 a la Facultat de Ciències és la següent:

AULES CURSOS PROPEDÈUTICS

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2020/2021 a les Facultats de Ciències i Biociències ( i també del Grau d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria) que necessitin fer un repàs dels conceptes bàsics de la física abans de començar el curs.


Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és familiaritzar l’estudiant amb alguns conceptes que, tot i que han estat possiblement estudiats durant el batxillerat, seran fonamentals per al seguiment de les assignatures de Física d’aquestes titulacions.

 

Metodologia

Es farà especial èmfasi en l’aspecte pràctic dels diferents temes. Les classes intercalen exposicions del professor i resolució de les qüestions i problemes per part dels alumnes. Al principi de cada classe es resoldran els dubtes sorgits de les sessions anteriors.


Continguts

1. Dimensions i escales.

2. Cinemàtica en 1 dimensió:

 • Posició, velocitat i acceleració.
 • Moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat.

3. Cinemàtica en 2 dimensions:

 • Moviment de projectils i moviment circular.
 • Acceleracions tangencial i normal.

4. Dinàmica:

 • Forces.
 • Lleis de Newton.
 • Aplicacions

5. Gravitació:

 • Llei universal de la gravitació.
 • Planetes i satèl·lits.

6. Treball, potència i energia. Conservació de l’energia.

7. Oscil·lacions i Ones

8. Electrostàtica:

 • Càrrega elèctrica.
 • Llei de Coulomb
 • Camp i potencial elèctric

9. Magnetostàtica:

 • Corrent elèctric.
 • Llei d’Ohm.
 • Inducció magnètica.
 
Duració del curs: 15 hores 
 
Dates: del 14 al 18 de setembre 
 
Període de Matrícula:
 
 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2020/2021 als graus oferts per la Facultat de Ciències i de Biociències de la UAB, llevat del Grau de Matemàtiques, Grau en Física o el Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades, per als quals s’ofereix un altre curs propedèutic específic.

 

Objectius

La raó del curs és la desigual formació en matemàtiques dels alumnes que es matriculen per primer cop i, al mateix temps, la necessitat que tenen, en tant que estudiants de ciències, d’haver consolidat diversos conceptes i tècniques. El temari és el mateix per a totes les titulacions però es poden fer orientacions específiques.

 

Metodologia

La metodologia consisteix en classes interactives(tallers) on els alumnes basen l’aprenentatge en la resolució de problemes, de manera individual o col·lectiva. El professor fa la presentació del tema, proporciona el material de treball, fa el seguiment i la correcció de la resolució i ajuda l’alumne en els eventuals dubtes.

 

Continguts

 • Nombres, operacions bàsiques, potències, arrels...
 • Polinomis, zeros de polinomis, Ruffini, binomi de Newton.
 • Fraccions algebraiques, desigualtats, inequacions, intervals i valors absoluts.
 • Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals.
 • Logaritmes i exponencials.
 • Càlcul diferèncial.
 • Càlcul integral.
 • Trigonometria.
 • Números complexos

Duració del curs: 15 hores
 
Dates: del 7 al 10 de setembre
 
Horari: de dilluns a dijous  de 15:00 a 18:45 hores
(Aquests horaris poden ser susceptibles de canvis)
  
Període de Matrícula: de l'1 al 7 de setembre
 
 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2020/2021 al Grau en Física, Grau en Matemàtiques, Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades i el Doble grau en Física i Matemàtiques que necessitin fer un repàs dels conceptes de matemàtiques a nivell de batxillerat imprescindibles per aquests estudis.
 

Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és familiaritzar l’estudiant amb algunes tècniques i conceptes que, tot i que han estat possiblement estudiats durant el batxillerat, seran fonamentals per al seguiment de les assignatures de matemàtiques d’aquests graus.
 

Metodologia

Es farà especial èmfasi en l’aspecte pràctic dels diferents temes. Les classes intercalen exposicions del professor i resolució de qüestions i problemes per part dels alumnes. Al principi de cada classe es resoldran els dubtes sorgits de les sessions anteriors.


Continguts

 • Productes, factorització i geometria elemental.
 • Inducció i nombres combinatoris.
 • Trigonometria
 • Exponencials i logaritmes.
 • Nombres complexos.
 • Càlcul diferencial elemental: extrems relatius i representació de funcions.
 • Integrals elementals i càlcul d´àrees.
 • Matrius i determinants.
 • Sistemes d'equacions lineals (mètode de Gauss).
 • Geometria de l'espai: vectors, producte escalar i producte vectorial.
 
Duració del curs: 20 hores
 
Dates: del 7  al 10 de setembre 
 
Horari:  de dilluns a dijous de 15:00 a 17:30 hores i de 18:00 a 20:30 hores 
(Aquests horaris poden ser susceptibles de canvis)
 
Període de Matrícula: de l'1 al 7 de setembre
 
 

Destinataris

El curs està s’adreça a tots aquells estudiants/es que hagin estat admesos el curs 2020/2021 a les Facultats de Ciències i Biociències (i també del Grau d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria) que necessitin fer un repàs dels conceptes bàsics de química o assolir un nivell mínim de química per poder iniciar una carrera en l’àmbit de ciències abans de començar el curs.

 

Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és familiaritzar l’estudiant amb alguns conceptes que, tot i que han estat possiblement estudiats durant el batxillerat, seran fonamentals per al seguiment de les assignatures de química d’aquestes titulacions.

 

Metodologia

Es farà especial èmfasi en l’aspecte pràctic dels diferents temes. Les classes intercalen exposicions del professor i resolució de les qüestions i problemes relacionats amb els temes tractats.

 

Continguts

1. Formulació química

 • Compostos inorgànics i compostos orgànics.

2. Expressió de la concentració

 • Concepte de mol. Molaritat (M), molalitat (m), normalitat (N), % en pes o volum, etc.

3. Igualació de reaccions químiques

 • Reaccions no redox. Conceptes bàsics de reaccions redox. Igualació de reaccions redox.

4. Estequiometria de les reaccions químiques

 • Càlculs estequiomètrics. Reactiu limitant. Rendiment de la reacció.

5. Gasos ideals

 • Conceptes generals. Llei dels gasos ideals.

6. Conceptes bàsics d’equilibri químic.

 • Equilibri químic i constant d'equilibri. Expressions de la constant d'equilibri. Factors que afecten l'equilibri.


Professors
Òscar Palacios, oscar.palacios@uab.cat
Nuria Romero, nuria.romero@uab.es


Duració del curs: 15 hores

Dates: del 7 al 10 de setembre

Horari: de dilluns a dijous de 15:00 a 18:45  hores
               (Aquests horaris poden ser susceptibles de canvis)

Període de Matrícula: de l'1 al 7 de setembre