Estudiar

Estudiants de CFGS

Els estudiants que provinguin dels cicles formatius de grau superior (CFGS) que es detallen més avall, poden sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB.

Es reconeixerà com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord esmentat i s'incorporen a l'expedient dels estudiants amb la qualificació "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS del web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació

Per demanar el reconeixement dels crèdits, l'estudiant ha de formular una sol·licitud a la direcció del centre on hagi dut a terme la matrícula. Cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu. La sol·licitud s'ha de tramitar on-line juntament amb la sol·litud de matrícula.

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixement de crèdits s’incorporaran a la liquidació de la matrícula com a reconeguda abonant per aquesta assignatura el % del valor dels crèdits.

Sol·licitud reconeixement CFGS

Consulteu els cicles i el nom de les assignatures que es poden reconèixer:

Grau de Direcció Hotelera         
Grau de Turisme
Grau de Turisme en anglès