Majors de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

També pots, de forma simultània, presentar-te a les proves d'accés per a més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d'accés per a més grans de 25 anys i a la prova d'accés per a més grans de 45 anys.

La matrícula es formalitza al Portal d'accés a la universitat, del 2 al 11 de febrer de 2021.

Per a l’accés de més grans de 45 anys es tenen reservades un 1 % de les places de cada titulació de grau

Requisits

  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.
  • Tenir 45 o més anys en l'any natural en què realitza la prova.

Convocatòries
La prova d’accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l’any. Cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Convocatòria 2021: La prova per a més grans de 45 anys serà el dissabte 17 d'abril.
 

Matrícula

Si vols fer les proves d'accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-te a l'entrevista personal de les proves d'accés per a més grans de 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de les proves per Internet al Portal d'accés a la universitat

A la sol·licitud de matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, has d'especificar la universitat on vols matricular-te a les proves d'accés.

Recorda: Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i si vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.
La matrícula de les proves només serà vàlida si en fas el pagament i presentes tota la documentació necessària dins el termini establert.
 

Estructura de la prova

Part general: cada un dels exercicis es puntua de 0 a 10 punts.

  1. Comentari de text: desenvolupament d’un tema general d’actualitat. La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’interpretació i capacitat de construcció d’un discurs escrit.
  2. Llengua catalana.
  3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: poden sol·licitar l'entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L'entrevista només es pot sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa en què s'hagi fet la part general de la prova. La gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l'hora de l'entrevista.

L'entrevista es qualifica com a apte o no apte.  La qualificació de l'entrevista només és vàlida per a l'any en el qual es duu a terme.
 

Resultats i qualificació

Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que la persona candidata obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d'apte.

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 11 de maig al Portal d'accés a la universitat. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV), al Portal d'accés a la universitat, a partir del 11 de maig.
Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 27 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al Portal d'accés a la universitat.
Si vas examinar-te en convocatòries anteriors a la UAB i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de les proves hauràs de contactar amb l'oficina d’Accés.
(Més informació) 

Calendari prova per a més grans de 45 anys:

Matricula de la prova: Del 2 al 11 de febrer (tots dos inclosos)
Últim dia de pagament i lliurament de documentació: 12 de febrer
Data examen M45: Dissabte 17 d’abril
Publicació de resultats: 11 de maig
Sol·licituds de revisió: Del 11 al 13 de maig (tots dos inclosos)
Resultats revisió: 27 de maig
Lliurament certificats resultats: 27 de maig (Portal d'accés a la universitat)

Nota important: Si superes la prova, hauràs de sol·licitar al Portal d'accés a la universitat (durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària) el centre d’estudi on vulguis accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

Dates provisionals:
Sol·licitud entrevista M45: (Pendent aprovació)
Resultats entrevista: (Pendent aprovació)

Més informació