Accés per canvis d'estudis universitaris estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.

Curs 2023-2024 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis estrangers

Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya.

Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat:

Nombre de places per al curs 2023-24

Titulació de grau Places ofertes
Grau en Enginyeria Informàtica           8
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació            2
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació           2
Grau en Enginyeria Química            4
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)           6
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació            2
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació           2
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles           3
Grau en Enginyeria de Dades            3
Grau en Intel·ligència Artificial           2

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021 (Art. 151 a 156)

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud d’accés (període únic): del 24 de febrer al 31 de març de 2023

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

 

Documentació a presentar:

- DNI /NIE o Passaport
- Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
- Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
- Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
- Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Per a titulacions del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç.
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

Resolució 16 de juny de 2023

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació. 


Matriculació
Campus Bellaterra.- entre el dia 17 de juliol i el dia 8 de setembre (a determinar amb cadascuna de les persones admeses)
Campus Sabadell.- Gestió Aeronàutica, del 5 al 8 de setembre de 2023