Accés al grau per canvi d'estudis interdisciplinar

Pots accedir al grau per aquesta via ja que els centres de la UAB poden impartir una mateixa titulació en diferents modalitats o programes d’acord amb el contingut de la memòria de la titulació corresponent aprovada.  Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Curs 2023-2024 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis
 

Pots accedir al grau per aquesta via si ets estudiant dels itineraris curricular següents:

- Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

- Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

I vols accedir mitjançant el canvi d'estudis a qualsevol d'aquestes titulacions:

- Grau en Enginyeria Informàtica 

- Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació

- Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 

Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat :

Nombre de places per al curs 2023-24:

Titulació de grau Places
  Canvi d'estudis Canvi per Interdisciplinarietat
Grau en Enginyeria Informàtica           8             8*
Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació          2             2*
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació          2             2*
Grau en Enginyeria Química          4             -
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)          6             -
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació           2             -
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació           2             -
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles          3             -
Grau en Enginyeria de Dades          3             -
Grau en Intel·ligència Artificial          2             -

*  Places per alumnat que vol abandonar la doble titulació per seguir amb una de les dues titulacions
 

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021 (Art. 157 a 161)

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud d’accés (període únic): del 24 de febrer al 31 de març de 2023

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris per interdisciplinarietat s’ha de realitzar a través d'aquest formulari:

Sol·licitud de canvi de pla d'estudis universitaris per interdisciplinarietat

S'ha de presentar aquest formulari emplenat i signat a la Gestió Acadèmica i Serveis presencialment amb cita prèvia, o si disposeu de certificació digital per la Seu Electrònica o correu electrònic a: ga.enginyeria@uab.cat

Requisits

Per a l'acceptació del canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat es requerirà:

  • Que es puguin reconèixer un mínim de trenta crèdits al pla d’estudis de destinació.
  • No es pot acceptar el canvi de pla de les persones que hagin esgotat el règim de permanència en el pla d’estudis d’origen.

 

Resolució 16 de juny de 2023

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.

 

Resolució Grau en Enginyeria Informàtica - Interdisciplinarietat ESMENA

Resolució Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació - Interdisciplinarietat

Resolució Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Interdisciplinarietat

Vacants

Hi ha vacants a l’accés per canvi d’estudis universitaris espanyols i canvi de pla d’estudis per interdisciplinarietat, amb una nova convocatòria d’acord amb el calendari següent:

Places vacants: el dia 23 de juny de 2023, aquí

Segona convocatòria extraordinària de sol·licitud: del 27 al 30 de juny de 2023

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris per interdisciplinarietat s’ha de realitzar a través d'aquest formulari:

Sol·licitud de canvi de pla d'estudis universitaris per interdisciplinarietat

S'ha de presentar aquest formulari emplenat i signat a la Gestió Acadèmica i Serveis presencialment amb cita prèvia, o si disposeu de certificació digital per la Seu Electrònica o correu electrònic a: ga.enginyeria@uab.cat

Requisits

Per a l'acceptació del canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat es requerirà:

  • Que es puguin reconèixer un mínim de trenta crèdits al pla d’estudis de destinació.
  • No es pot acceptar el canvi de pla de les persones que hagin esgotat el règim de permanència en el pla d’estudis d’origen.

Data límit per a la resolució: 20 de setembre de 2023

Publicació de la resolució d’admissió: 26 de setembre de 2023

Matriculació: abans del 29 de setembre de 2023


Matriculació

Campus Bellaterra.- entre el dia 17 de juliol i el dia 8 de setembre (a determinar amb cadascuna de les persones admeses)