Accés al grau per canvi d'estudis espanyols

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Curs 2023-2024 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens una titulació universitària oficial espanyola iniciada.


Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat :

Nombre de places per al curs 2023-24:

Titulació de grau Places
  Canvi d'estudis Canvi per Interdisciplinarietat
Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)          8             8*
Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             2*
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             2*
Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra)          4             -
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)          6             -
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             -
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             -
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles          3             -
Grau en Enginyeria de Dades          3             -
Grau en Intel·ligència Artificial          2             -

*  Places per alumnat que vol abandonar la doble titulació per seguir amb una de les dues titulacions
 

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió (pendent d'actualització)
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud d’accés (període únic): del 24 de febrer al 31 de març de 2023


Per a titulacions del Campus Bellaterra

  • Presentació de sol·licituds online (amb certificat digital). La documentació es presentarà escanejada.
    Atenció
    : les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans amb cita prèvia. En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions.

Per a titulacions del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç.
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

Resolució 16 de juny de 2023

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre.
Les persones que no hagin estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que hagin pogut presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2023. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.


Resolució Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)
Resolució Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra) 
Resolució Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)
Resolució Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)

Resolució Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Resolució Grau en Enginyeria de Dades

Resolució Grau en Intel·ligència Artificial

Resolució Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra) - Interdisciplinarietat

Important

Si queden vacants a l’accés per canvi d’estudis universitaris espanyols i canvi de pla d’estudis per interdisciplinarietat, es farà una nova convocatòria d’acord amb el calendari següent:

Publicació, si escau, de les places vacants: el dia 23 de juny de 2023

Publicació, si escau, d'una segona convocatòria extraordinària de sol·licitud: del 27 al 30 de juny de 2022

Data límit per a la resolució: 20 de setembre de 2023

Publicació de la resolució d’admissió: 26 de setembre de 2023

Matriculació: abans del 29 de setembre de 2023


Matriculació

Campus Bellaterra.- entre el dia 17 de juliol i el dia 8 de setembre (a determinar amb cadascuna de les persones admeses)
Campus Sabadell.- a determinar