Accés al grau per canvi d'estudis espanyols

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Curs 2024-2025 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens una titulació universitària oficial espanyola iniciada.


Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat :

Nombre de places per al curs 2024-25:

Titulació de grau Places
  Canvi d'estudis Canvi per Interdisciplinarietat*
Grau en Enginyeria Informàtica           8             8
Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació          2             2
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació          2             2
Grau en Enginyeria Química          4             -
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)          6             -
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació           2             -
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació           2             -
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles          3             -
Grau en Enginyeria de Dades          3             -
Grau en Intel·ligència Artificial          2             -

*  Places per alumnat que vol abandonar la doble titulació per seguir amb una de les dues titulacions. Per accedir per interdisciplinarietat consulteu la informació d'aquest enllaç.
 

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió 
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021 (Art. 144 a150)

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud d’accés (període únic): del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024


Per a titulacions del Campus Bellaterra i del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

 • Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

  Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.
 • En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

   

  Documentació a presentar:

  - DNI /NIE o Passaport
  - Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
  - Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
  - Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
  - Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
  - Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

 

Resolució 19 de juny de 2024

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.


Resolució Grau en Enginyeria Informàtica

Resolució Grau en Enginyeria Química  

Resolució Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

Resolució Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació : Sense sol·licituds

Resolució Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Resolució Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Resolució Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: Sense sol·licituds

Resolució Grau en Enginyeria de Dades

Resolució Grau en Intel·ligència Artificial

Resolució Grau en Gestió Aeronàutica: Sense sol·licituds

Matriculació

Campus Bellaterra.- entre el dia 15 de juliol i el dia 13 de setembre (a determinar amb cadascuna de les persones admeses)
Campus Sabadell.- Gestió Aeronàutica, entre el dia 15 de juliol i el dia 13 de setembre (a determinar amb cadascuna de les persones admeses)

 

Vacants

Vacants a l’accés per canvi d’estudis universitaris espanyols, amb una nova convocatòria d’acord amb el calendari següent:

Periode de sol·licitud de la segona convocatòria extraordinària: del 27 de juny al 5 de juliol de 2024

- Grau en Gestió Aeronàutica: 6 places vacants

- Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: 3 places vacants

- Grau en Enginyeria de Dades: 2 places vacants

- Grau en Enginyeria Química: 2 places vacants

- Grau en Intel·ligència Artificial: 2 places vacants

- Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació : 1 plaça vacant

- Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació : 1 plaça vacant

- Grau en Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: 2 places vacants

 • Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

  Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.
 • En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

  Documentació a presentar:

  - DNI /NIE o Passaport
  - Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
  - Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
  - Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
  - Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
  - Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

Data límit per a la resolució: 23 de setembre de 2024

Publicació de la resolució d’admissió: 25 de setembre de 2024

Resolució Grau en Enginyeria Química  

Resolució Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

Resolució Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Resolució Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Resolució Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Resolució Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Resolució Grau en Enginyeria de Dades

Resolució Grau en Intel·ligència Artificial

Matriculació: abans del 4 d'octubre de 2024