Matrícula

Els alumnes admesos s'han de matricular la segona quinzena de juny i el mes de juliol a la secretaria del centre; se’ls comunicarà via correu electrònic el dia i hora de matrícula. És imprescindible realitzar la matrícula en els terminis previstos per assegurar la plaça.

En funció de la disponibilitat de places, el centre obrirà un període extraordinari de matrícula el mes de setembre.

MATRÍCULA PRESENCIAL

La matriculació al CFGS en Comerç Internacional es fa a la secretaria del centre de Formació Professional:
Edifici Blanc, planta baixa,
Vila Universitària
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra.

Abans de venir, cal demanar dia i hora al telèfon 93 592 97 10 o al mail formacio.professional@uab.cat

Consulteu el CALENDARI DE MATRÍCULA

MATRÍCULA NO PRESENCIAL 
 
Encara que per la matrícula s'ha d'assistir presencialment, sempre que la distància no ho permeti, per residir fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i s'acrediti, es podrà realitzar el tràmit on-line.
 
Posa't en contacte amb la secretaria del centre (formacio.professional@uab.cat), tot adjuntant els documents escanejats necessaris per la matrícula. 

La documentació a lliurar és:

-    Formulari de sol·licitud de matrícula  (Consulta el document: INFORMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DELS ALUMNES ALS CENTRES FUAB)
-    Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
-    Original i fotocòpia dels documents que acreditin l’accés al cicle:
  • Títol de batxillerat.
  • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Proves d'accés a cicles formatius de grau superior del Departament d'Ensenyament.
-    Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI).
-    Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (si no se’n disposa, s’ha de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social).
-    Dades bancàries si realitza el pagament domiciliat

Els estudiants que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricularà condicionalment.

En el cas d'estudiants amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació i se’ls matricularà condicionalment a l’espera de la resolució.

Els estudiants que no lliurin la documentació requerida en el període establert, la matrícula els serà considerada nul·la.

Els estudiants que no es matriculin en el període establert es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada.

Si un cop finalitzat el procés de matrícula queden places vacants en un mòdul o unitat formativa d'un CFGS, el centre podrà admetre matrícules parcials en aquest mòdul o unitat formativa.

Import matrícula
- Primer curs 4.604€
- Segon curs 3.580€

L’import abonat de 500€, en concepte de reserva de plaça, es descomptarà de la matrícula de primer curs. Aquest import es retornarà íntegrament per causes imputables a la Fundació UAB.
 
La matrícula inclou
Assegurança escolar
- Classes de preparacio exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula

La matrícula no inclou:
 
- Forma't al Port 260€ segon curs

Anul·lacions i modificacions de matrícula

Finançament, bonificacions i beques