Accés

L’admissió al cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional ve regulada per la normativa d’accés als cicles formatius de grau superior del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tenen accés directe al CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament.

(*) Amb un Títol de Tècnic esportiu no es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional ni d’arts plàstiques i disseny. (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, article 38 que modifica l’article 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).)

Per ampliar la informació d’accés podeu consultar el següent enllaç.
 

Preinscripció i reserva de plaça


El període de preinscripció i reserva de plaça per als cicles formatius de grau superior (CFGS) serà del mes d’abril al juny (ambdós inclosos).
 
Per formalitzar la preinscripció s’haurà de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre amb la documentació següent:

- Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Original i fotocòpia dels estudis que acreditin l’accés al cicle.
- Abonar la quantitat de 500 € de reserva de plaça*, a descomptar de l’import de la matrícula.

En cas que no es pugui formalitzar la preinscripció presencialment, es podrà formalitzar condicionalment enviant tota la documentació, degudament complimentada i escanejada al correu electrònic de la secretaria del centre formacio.professional@uab.cat
 

Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d’aquest import i s’ordenaran per rigorós ordre de pagament. La quantitat de 500,00 euros abonada es descomptarà de l’import total de la matrícula

Anul·lació de la reserva de plaça

Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu). Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.