Formación a medida

Formación a medida

Segona convocatòria 2020

Objecte de la convocatòria

Des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació i  la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (UFiDP) s’obre una nova convocatòria d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives especifiques per a la millora de la docència de la comunitat universitària. La convocatòria contempla ajuts per la realització de cursos presencials, cursos virtuals, cursos semipresencials, taller, jornades i seminaris.

Sol·licitants
P
oden sol·licitar aquesta formació els departaments, instituts, facultats i escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quantia de l’ajut

L’import dedicat a aquest ajut està subjecte al pressupost de la Coordinació de Formació i Innovació Docent que per a les dues convocatòries 2020 és de 16.000€ (8.000€ per convocatòria).

El tipus de col·laboració que contempla la convocatòria són:

 • Certificació de l’activitat.
 • Suport logístic (inscripcions).  
 • Suport econòmic parcial (activitat cofinançada).
 • Suport econòmic total.

Aquestes activitats  es finançaran a través dels Fons de Formació Contínua, per aquest motiu, els honoraris del personal formador s’han de regir d’acord amb el barem de preus aprovat per l’òrgan competent de la UAB o, en absència d’aquests, d’acord amb el vigent per a activitats de l’EAPC. El barem pels honoraris durant el 2020 són el següent: 

 • Formadors/es del col·lectiu dels PDI: 90€/hora curs Barem EAPC (http://eapc.gencat.cat/ca/lescola/qui_som/barems_retributius/ ).
 • Formadors/es de col·lectiu del PAS: 48,08€/hora curs. (Veure instrucció)
 • Formadors/es externes: Quantitat màxima finançada 90€/hora curs.

És podrà finançar un màxim per activitat formativa, que dependrà de les sol·licituds acceptades i del pressupost anual destinat a la convocatòria.

En aquelles activitats en que l’aportació de la Coordinació de Formació i Innovació Docent sigui per una part del cost total (activitat cofinançada), el cost assumit per la Coordinació haurà de complir els criteris anteriors.

Sol·licituds
Per la presentació de sol·licituds cal:

 1. Emplenar l’e-formulari (https://eformularis.uab.cat/group/formaciopas/amida). Se us demana una breu justificació de l’activitat i informació descriptiva d’aquesta (durada, dates, continguts) encara que sigui de caràcter provisional.
 2. Un cop rebuda la sol·licitud via e-formulari, la Coordinació de Formació i Innovació Docent us enviarà una còpia en format PDF d’aquesta, per tramitar la signatura electrònica del deganat o equivalent.
 3. Enviar la còpia signada a formacio@uab.cat abans de la fi del termini de sol·licitud.

En planificar la proposta de formació a mida, cal tenir en compte que la durada de les activitats ha de ser d’un màxim de 8 hores de formació i que cal garantir un mínim de 10 docents participants.

Termini de presentació.

2 convocatòria: Sol·licituds del 21 d’abril a l’1 de juny de 2020.

Resolució: 15 de juny de 2020.

Desenvolupament d’activitats formatives: entre l’1 de juliol i 15 de desembre de 2020.
 

Avaluació de les sol·licituds.

Comissió d’avaluació

La comissió d’avaluació està constituïda per la directora de l’ICE, la coordinadora de la Unitat de Formació i Innovació, el vicerectorat amb competències sobre la qualitat i la innovació docent, amb l’assessorament tècnic de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional.


Criteris d’avaluació.

La comissió d’avaluació seleccionarà les propostes d’acord amb els criteris següents:

 1. Impacte de la formació en la millora de la docència.
 2. Adequació a les línies formatives estratègiques de la UAB (metodologies docents, avaluació d’aprenentatges i de competències, recursos tecnològics per a l’aprenentatge, perspectiva de gènere a la docència, objectius de desenvolupament sostenible a la docència, aprenentatge i servei).

Resolució de les sol·licituds.

La resolució de la convocatòria es farà pública a l’espai web de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació . La persona de contacte de la sol·licitud també rebrà un correu electrònic amb la resolució i en cas de no haver estat concedida la sol·licitud els motius per als quals s’ha denegat.

Tràmits posteriors a la resolució de sol·licituds

Per a les sol·licituds aprovades serà necessari que:

Abans de la realització de l’activitat formativa:

 1. Ens indiqueu amb mínim de quinze dies d’antelació de la realització de l’activitat:
  • Nom del formadors, DNI, mail de contacte. En cas de comptar amb més  d’un formador la distribució d’honoraris d’aquest (la UFiDP us facilitarà les indicacions i el document de retribució i distribució d’hores per complimentar degudament)
  • Dia i hora de la realització l’activitat formativa.
  • Aula reservada per realitzar l’activitat.
  • Dia que voleu que activem l’enllaç d’inscripció.
  • Guió definitiu de l’activitat formativa.
   • Nom de l’activitat formativa
   • Descripció.
   • Duració total.
   • Format (presencial, virtual, semipresencial, seminari, jornada, etc.).
   • Objectiu (Objectiu general, objectius específics).
   • Continguts i competències
   • Nom de les persones formadores i distribució dels continguts
   • Temporalització de cada sessió
   • Metodologia (tipologia general i especificar si es realitzaran activitats)
   • Places (número màxim de persones per grup)

Durant la realització de l’activitat formativa:

 1. Llistes d’assistència: La UFIDP us facilitarà les llistes. Durant la realització del curs, serà imprescindible fer el seguiment de l’assistència i fer-nos arribar la llista de signatures original.

En finalitzar l’activitat formativa:

 1. Enquesta de satisfacció: s'enviarà una enquesta per valorar la satisfacció dels participants.
 1. Acta de finalització: Un cop finalitzada l’activitat, s’enviarà l’acta de finalització que les persones formadores hauran de signar.
 2. Certificació de l’activitat. La UFiDP farà arribar als participants el certificat d’assistència on constarà que l’activitat s’ha finançat a través dels FFC.
 3. Resultats de l’activitat: els resultats de les enquestes de satisfacció s'enviaran al personal formador, al sol·licitant de la formació i es publicarà a la memòria anual de la UFiDP.

Tota la documentació (llistes d'assistència i l’acta de finalització, entre d’altres) s’haurà d’enviar a: Unitat de Formació i Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic (Edifici Rectorat), amb còpia electrònica a formacio@uab.cat.