Formación a medida

El Pla de Formació a Mida recull les accions de formació sorgides directament de les sol·licituds dels centres i/o departaments de la Universitat. El seu objectiu és donar formació i assessorament  que respongui a les necessitats concretes de cada col·lectiu. La seva durada i els seus continguts es programen a partir de les demandes de qui ho sol·licita. 
 
Sol·licitant
Poden accedir a aquesta formació tots els departaments i facultats de la Universitat. Per això cal fer arribar la sol·licitud de "Formació a mida", avalada pel degà/na o director/a del Centre o Departament a oqd.formacio@uab.cat
 
Convocatòries:
1 convocatòria: sol·licituds: del 15 de desembre al 30 de gener. Resolució: 15 de febrer. Realització d’activitats: entre l’1 de març i el 15 juny.
2 convocatòria: sol·licituds del 15 de maig a l’1 de juny. Resolució: 15 de juny. Realització d’activitats entre l’1 de juliol i 15 de desembre.
Sol·licitud de formació a mida

Ajut
El nombre d’ajuts facilitats es determinarà segons les propostes rebudes i el límit pressupostari, d’acord amb els criteris següents:

  • Activitat de formació i assessorament d’equips docents

  • Activitat per a la millora de la formació del professorat

  • Activitat amb un mínim de participants (10 docents[1]). Si finalment no s’arriba a aquest nombre el centre o departament sol·licitant haurà d’assumir les despeses econòmiques de la formació. 

  • Activitat d’una durada no superior a 8 hores de formació presencial

  • Activitat co-finançada

Resolució
Les sol·licituds seran avaluades i prioritzades des del Vicerectorat corresponent, l’ICE i l’OQD. El Comitè avaluador es reserva el dret de demanar als sol·licitants qualsevol informació que consideri necessària per a la valoració de la proposta.

Inscripcions

[1] Des de la Unitat es farà difusió d’aquelles activitats que no tinguin el nombre de places màximes ocupades pels docents del departament o centre que sol·licita la formació.