Calidad docente

Formación a medida

Formación a medida

Convocatòria d'ajuts per a la formació a mida 2021

Bases aprovades per la Comissió d’Economia i Organització del dia 22 de gener i la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de gener de 2021.

Resolució de la primera convocatòria 

 

Objecte de la convocatòria

Des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (UFIDP) s’obren, com a mínim, dues convocatòries anuals d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives especifiques per a la millora de la docència de la comunitat universitària.

La convocatòria contempla la col·laboració per a la realització de cursos presencials virtuals o semipresencials, tallers, jornades i seminaris els participants dels quals són personal docent i investigador de la UAB. Ara bé, mentre que Pla de Contingència sigui vigent,  les activitats formatives s’han de dissenyar en format telepresencial i/o virtual. En cas que el format presencial sigui indispensable pel desenvolupament de l’activitat formativa, caldrà valorar les opcions d’organització, juntament amb la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional, i seguir les següents indicacions

Bases

 

Quantia de l’ajut

Es podrà finançar una quantitat màxima per activitat formativa, que dependrà de les sol·licituds acceptades i del pressupost anual destinat a la convocatòria. En cap cas, es subvencionaran més de 8 hores per activitat formativa.

El pressupost per aquesta convocatòria és de 8.000€.

 

Termini de presentació segona convocatòria.

Sol·licituds: del 2 de juny al 21 de juny de 2021

Sol·licituds amb signatura del deganat: data límit el 28 de juny de 2021

Resolució provisional: 7 de juliol de 2021

Termini al·legacions: del 7 de juliol al 21 de juliol de 2021

Resolució definitiva: 28 de juliol de 2021

Desenvolupament d’activitats formatives: 1 de setembre al 15 de desembre de 2021

 

Sol·licituds
Per la presentació de sol·licituds cal:

  1. Emplenar l’e-formulari que inclou informació sobre la justificació de l’activitat i informació descriptiva d’aquesta (durada, dates, continguts) encara que sigui de caràcter provisional. 
  2. Un cop rebuda la sol·licitud via e-formulari, la Coordinació de Formació i Innovació Docent i la UFIDP us enviarà una còpia en format PDF d’aquesta, per tramitar la signatura electrònica del deganat o equivalent.
  3. Enviar la còpia signada a formacio@uab.cat 

En planificar la proposta de formació a mida, cal tenir en compte que la durada de les activitats ha de ser d’un màxim de 8 hores de formació i que cal garantir un mínim de 10 docents inscrits.

 

Línies estratègiques:

Es valorarà positivament que els activitats formatives donin resposta als objectius de millora de la qualitat docent prioritaris per a la universitat, definits en les línies estratègiques següents:

  1. Metodologia i recursos innovadors per a la docència mixta.
  2. Compromís social: APS en el marc dels ODS.
  3. Avaluació de competències en la docència mixta.
  4. L’acció tutorial en l’ensenyament universitari.
  5. Perspectiva de gènere en la docència
  6. Aprenentatge basat en desafiaments (Aquesta línea s’emmarca en la iniciativa institucional per a potenciar la innovació i la participació en el projecte ECIU University).