Programes de master

Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
El màster de Qualitat en Aliments d'Origen Animal recull i proporciona continguts globalitzadors sobre control, avaluació i millora de la qualitat i seguretat alimentàries però circumscrivint-se a aliments d'origen animal i conjuminant de forma original un enfocament integral que contempla accions des de la granja al consumidor, l'ús d'eines transversals i de tècniques/metodologies emergents que permeten d'una banda millorar la qualitat al llarg de tota la cadena de producció d'aliments, així com innovar i desenvolupar nous productes i processos com a font continua de millora de la qualitat.
Read More

Màster Oficial - Seguretat Alimentària
El màster respon a l'interès creixent de la seguretat alimentària en la societat actual per part de tots els agents que hi participen: consumidors, empreses agroalimentàries i Administració. La seguretat dels aliments és una exigència legal i l'impacte sobre la població dels problemes de la manca de seguretat és molt important, per la qual cosa la seva missió és aportar una visió transversal i ampla dels diferents àmbits de la Seguretat Alimentària en l'entorn agroalimentari, complementada amb la visió vertical i més específica dintre dels diferents sectors i nivells de la producció i la comercialització d'aliments.
Read More

Máster Oficial - Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción
El programa aporta una formació sòlida en aquestes matèries bàsiques indispensables en què es recolza la millora genètica animal i permet adquirir experiència mitjançant la revisió crítica de programes de millora i de biotecnologia reproductiva actuals duts a terme en diferents espècies, debats amb professionals del sector i visites tècniques a institucions públiques i privades implicades en programes de millora.
Read More

Màster Oficial - Genètica Avançada
Read More

Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Read More
 
Màster Oficial - Aqüicultura
El màster d'Aqüicultura està dirigit principalment als actuals graduats, diplomats o enginyers tècnics que vulguin tenir una formació adequada en aqüicultura. Es pretén formar professionals en el sector de l'aqüicultura amb un nivell científic alt, un domini de tècniques multidisciplinàries i responsabilitats de direcció i gestió.
Read More

Màster en Dietètica i Nutrició Humana
Read More

Màster en Etologia Clínica
El màster en Etologia Clínica es va crear per donar resposta a la gran demanda per part de veterinaris clínics i a la mancança de cursos oficials en aquest àmbit. Té una durada de 11 mesos. Durant el curs els alumnes hauran d'assistir a classes teòriques i a classes pràctiques. El programa té com objectiu que els alumnes assoleixin els coneixements necessaris per poder assessorar sobre qualsevol aspecte relacionat sobre el comportament dels animals de companyia així com resoldre els principals problemes de comportament.
Read More