Personal UAB Personal d'administració i serveis

Presentació UAB: Estructura organitzativa

Estructura Organitzativa

L’estructura organitzativa de la universitat està composta per:
 
Centres docents
Facultats i escoles
Els correspon organitzar i estructurar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris. Actualment la UAB té dotze facultats i una escola (l’Escola d’Enginyeria), una escola de formació continuada (l’Escola de Postgrau) a més de dotze escoles universitàries adscrites i tres centres vinculats que depenen d’altres institucions:
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Biociències
Facultat de Ciències
Facultat de Ciències de l'Educació
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Medicina
Facultat de Psicologia
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Veterinària
Escola d’Enginyeria
Escola de Postgrau
 
Centres vinculats i escoles universitàries adscrites
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Escola de Prevenció i de Seguretat Integral
Escola Massana, Centre Municipal d'Art i Disseny
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI)
Escola Universitària de Ciències Socials
Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau
Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà
Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
 
Departaments, centres i grups de recerca

Departaments
Els departaments es constitueixen a partir d’àrees de coneixement i especialitats científicament afins i s’encarreguen d’organitzar l’activitat docent del seu professorat i d’impulsar i promoure la recerca que s’hi du a terme. Pel que fa a la docència, d’acord amb la programació de la Universitat, coordinen  els ensenyaments de les àrees de coneixement de les quals són responsables. També posen en marxa programes de doctorat i de postgrau. Pel que fa a la recerca, promouen i donen suport a les activitats i les iniciatives de recerca i de transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

A la UAB hi ha 57 departaments distribuïts en quatre àmbits del coneixement:
• Ciències de la salut
• Ciències humanes
• Ciències socials
• Ciències experimentals i tecnològiques
 
Els membres que pertanyen a un departament són el personal acadèmic i el personal investigador en formació adscrits a les àrees de coneixement i especialitats que el constitueixen; els estudiants que s’hi adscriguin d’acord amb el que estableix el reglament del departament, i el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.
 
Instituts i centres de recerca
Els instituts universitaris d’investigació són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, així com docència especialitzada. L’àmbit d’actuació d’aquests instituts té un caràcter transversal i interdisciplinari. N’hi ha de diversos tipus:

  • Instituts universitaris d’investigació propis
  • Centres d’estudis i de recerca
  • Instituts universitaris d’investigació adscrits
  • Instituts interuniversitaris
  • Centres de recerca participats
  • Centres del CSIC amb conveni amb la UAB
 
Grups de recerca
Un grup de recerca és una unitat d'investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un investigador responsable. Té la consideració d'estructura mínima en què s'organitza la recerca a la UAB.

Fundació Parc de Recerca
El Parc de Recerca UAB és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda al final de l’any 2007 com una eina bàsica de tres entitats capdavanteres en la recerca: la UAB, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Té l’objectiu d’impulsar i millorar la transferència de coneixements i de tecnologia entre la Universitat i l’empresa. La seva constitució oficial ha permès dotar d’estructura una realitat ja existent, atès que els seus orígens remunten als anys vuitanta, quan es van començar a ubicar al campus de Bellaterra de la UAB els primers centres de recerca, tant de la Universitat com d’altres entitats col·laboradores.

A més dels departaments i dels grups de recerca de la UAB, el Parc inclou nombrosos centres i instituts de recerca ubicats al campus de Bellaterra i a la Torre Marimon (Caldes de Montbui). Tots duen a terme la seva activitat al voltant de cinc eixos temàtics principals: biotecnologia i biomedicina; sanitat i producció animals i processament i seguretat dels aliments; ciències experimentals i tecnologies; ciències socials i humanitats, i ciència i tecnologia ambientals.

Més informació a: Parc de recerca

Càtedres
La UAB és dipositària de diverses càtedres gestionades en col·laboració amb altres institucions i organismes, a través de les quals la Universitat aprofundeix en l’estudi i la recerca d’una matèria concreta dels diferents àmbits del coneixement.