Escola Doctor Robert

Requisits d'admissió

Requisits d’admissió

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l’accés als ensenyaments de màster.

Podran accedir al màster els llicenciats, graduats o diplomats en Sociologia, Ciència Política, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord als següents criteris de prelació:

  • L’expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat amb anterioritat: (50%)
  • L’experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster (**) (30%)
  • Una declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l’han conduït a sol·licitar plaça en el Màster (20%)

L’experiència professional serà puntuada de la següent manera:

  • Experiència acreditada amb contracte laboral en les àrees de les polítiques socials, la intervenció social o l’acció comunitària, barem de puntuació:
    • Entre un any d’experiència i 5 anys: 10%
    • Entre 6 anys i 10 anys d’experiència: 20%
    • Més de 10 anys d’experiència acreditada: 30%