Informació general
Convocatòria
Ajuts Erasmus
Programa NILS
Destinacions
 Sol·licitud i calendari 
Seleccionats i Documentació Curs 2013/14
Seleccionats i Documentació Curs 2014/15
Persones amb necessitats especials

Presentació de sol·licitudsPer sol·licitar una plaça de la convocatòria única del programa Erasmus+ i del UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/, apartat Alumnes, Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints).

Els estudiants podran triar entre 8 destinacions possibles com a màxim i 1 com a mínim d’entre els dos programes. Les opcions de durada seran: anual, semestral o semestral si s’han exhaurit les estades anuals.

La sol·licitud electrònica estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui oberta: del 26 d’octubre al 9 de novembre de 2020.

La documentació justificativa de l’acreditació del nivell d’idioma s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins l’11 de novembre.

Cada alumne només podrà presentar una sol·licitud electrònica per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament.

Només en el cas que un estudiant vulgui realitzar dues estades, una estada semestral Erasmus+ i una estada semestral del UAB Exchange Programme durant el curs 2020/21, caldrà que faci dues sol·licituds: una sol·licitud corresponent a la mobilitat del primer semestre en la que només podrà triar destinacions d’un sol programa (Erasmus+ o UAB Exchange Programme) i una segona sol·licitud corresponent al segon semestre en la que només es podrà triar destinacions de l’altre programa. Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme consecutivament durant el curs 2020/21, és a dir, si no hi ha solapaments en els períodesd’estada.

Pels estudiants que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que hagin obtingut plaça i hagin renunciat a la mateixa, es preveu un segon període de sol·licitud del 7 al 13 de gener de 2020. (ambdós inclosos), en que es podrà optar a les places que hagin quedat vacants.


Acceptació o renúncia de la plaça

El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la resolució d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.

Els estudiants alsqualsse’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renúncia formal, en els terminis i forma requerida a la convocatòria. Si l’estudiant no accepta o no renuncia de forma expressa, s’entendrà automàticament com una renúncia, sense possibilitat de poder optar a cap altra destinació.

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a la persona responsable d’intercanvis delseu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licitants.

L’adjudicació de plaça no implica necessàriament adjudicació de beca.
 
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona