Els estudis

CFGS en Transport i Logística

Aquestes són les Unitats Formatives de les quals et podràs matricular per cada curs, amb el seu corresponent nombre d’hores i què s'imparteix cada matèria.

En el cas de cursar el 3x2, els Mòduls marcats amb (*) es convaliden. 

Primer curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP1

Comecialització del transport i la logística

UF1. Promoció del servei del transport i la logística 33
UF2. Negociació de la venda del servei del transport i la logística 44
MP2 Gestió administrativa del comerç internacional* UF1. Organismes i normes internacionals 22
UF2. Intercanvis intracomunitaris 22
UF3. Operacions amb països tercers 33
UF4. Gestió duanera 33
MP3 Gestió administrativa del transport i la logística UF1. Prestació del servei del transport per carretera 33
UF2. Gestió de recursos humans i materials del transport per carretera 44
UF3. Contractes i assegurances del transport per carretera 33
MP4 Gestió econòmica i financera de l'empresa UF1. Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33
UF2. Operativa de compravenda i tresoreria 33
UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial 44
MP6 Logística d'emmagatzematge UF1. Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33
UF2. Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33
UF3. Gestió i supervisió d'estocs 33
MP8 Organització del transport de viatgers UF1. Organització del transport de viatgers per carretera 55
MP9 Transport internacional de mercaderies(*) UF1. Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66
UF2. Transport internacional marítim i aeri 66
MP11 Anglès(*) UF1. Anglès tècnic 132
MP12 Segona llengua estrangera(*) UF1. Segona llengua estrangera 132
MP13 Formació i orientació laboral(*) UF1. Incorporació al treball 33
UF2. Prevenció de riscos laborals 33
MP16 Xinès comercial(*) UF1. Xinès comercial (primer) 66

Segon curs

 

Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP5 Logística d'aprovisionament UF1. Planificació de l'aprovisionament 22
UF2. Prospecció i negociació amb proveïdors 22
UF3. Operativa i control de compres 22
MP7 Organització del transport de mercaderies UF1. Organització del transport de mercaderies per carretera 77
MP10 Organització d'altres serveis de transport UF1. Organització d'altres serveis de transport: aeri, marítim i ferrocarril 55
MP11 Anglès(*) UF1. Anglès tècnic 132
MP12 Segona llengua estrangera(*) UF1. Segona llengua estrangera 132
MP14 Projecte de transport i logística UF1. Projecte de transport i logística 264
MP15 Formació en centres de treball Formació en centres de treball  416
MP16 Xinès comercial(*) UF1. Xinès comercial (primer) 66