Personal UAB Personal d'administració i serveis

Tutor

El tutor

LA FIGURA DEL TUTOR

Introduir aquesta figura pot ser una eina més per tal que la persona se senti acompanyada. Cal fer-ho en els casos en què sigui realment aplicable. En cas que es consideri que l'equip no està prou madur o que no hi ha prou recursos per dur-ho a terme és millor no fer-ho.

Si tenim un equip consolidat i l'estructura ho permet, podem fer que un membre de la unitat, oficina o àrea doni suport al cap exercint de tutor per tal de guiar la nova persona durant els primers mesos.
Ser tutor implica ser una persona de referència i acompanyament per a la persona que s'incorpora. El tutor no és un substitut del superior jeràrquic, la seva funció és de suport, de manera que, en el moment en què la persona nova té un dubte, té clar a qui pot adreçar-se. D'altra banda, per a la persona que exerceix el rol de tutor, aquesta experiència li serveix per a desenvolupar competències de lideratge.

EL ROL DEL TUTOR

  • El tutor és un altre professional amb més experiència que comparteix els seus coneixements amb els seus companys.
  • A través d'una relació persoanlitzada, el tutor guia i aconsella a la persona tutorada.
  • Prèviament s'han de fixar uns objectius per assolir.
  • Per tal que s'aconsegueixin aquests objectius, s'exigeix compromís per ambdues parts.

El tutor ensenya, dóna el seu suport i és model de referència.

Es pot fixar una durada limitada de la tutoria, de manera que quan la persoan ja coneix bé el seu lloc de treball i l'organització ja no necessita aquest suport. Una durada orientativa podria ser de 3 a 6 mesos.