Aprovat pel Consell de Departament el 16 de desembre de 2004
Ratificat pel Consell de Govern el 27 de gener de 2005

Index

TÍTOL PRIMER: NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1: Denominació i finalitat
Article 2: Règim jurídic
Article 3: Membres
Article 4: Funcions
Article 5: Adscripció

TÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Article 6: Tipus d’òrgans

- Capítol Primer: El Consell de Departament

Article 7: Naturalesa i funcions
Article 8: Composició
Article 9: Competències
Article 10: Funcionament
Article 11: Adopció d’acords

- Capítol Segon: Les directores i directors de Departament

Article 12: Naturalesa i funcions
Article 13: Elegibilitat
Article 14: Elecció
Article 15: Durada del mandat i substitució
Article 16: Cessament
Article 17: Competències
Article 18: Equip de direcció
Article 19: La Secretària o el Secretari de Departament

- Capítol Tercer: Altres òrgans

Article 20: La Comissió de Postgrau
Article 21: El Coordinador o la Coordinadora de Postgrau
Article 22: La Comissió Permanent de Postgrau

TÍTOL TERCER: LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 23: Modificació del reglament
Article 24: Subdivisió del Departament

Disposició addicional

 


 

TÍTOL PRIMER: NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1: Denominació i finalitat

El Departament de Psicologia Social és l’estructura que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca de l’àrea de coneixement de Psicologia social.

En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments d’aquesta àrea de coneixement en diferents facultats i escoles, d’acord amb la programació docent de la Universitat i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

En l’àmbit de la recerca, promou i dona suport a les activitats i iniciatives d’investigació i transferència de coneixement del seu personal acadèmic.

Article 2: Règim jurídic

La creació del Departament de Psicologia Social va ser acordada pel Consell de Govern de la UAB el 10 de novembre de 2004 i el seu funcionament es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel present Reglament.

Les actuacions i decisions del Departament de Psicologia Social es portaran a terme democràticament

Article 3: Membres

1. En compliment de l’Article 22 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són membres del Departament:

 • El personal acadèmic, i investigador en formació, que conformen el Departament de Psicologia Social.
 • Els i les estudiants que s’hi adscriguin, d’acord al que s’estableix als següents paràgrafs.
 • El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.

2. Poden adscriure’s al Departament:

 • Els i les estudiants de grau que s’hagin matriculat de crèdits impartits pel Departament de Psicologia social.
 • Els i les estudiants de postgrau que cursin programes organitzats pel Departament de Psicologia Social o programes en els que el Departament hi col•labori, en aquest darrer cas sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament de Psicologia social.

3. L’adscripció dels i de les estudiants de grau al Departament podrà fer-se durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula.

4. Els i les estudiants de postgrau podran adscriure’s al Departament durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, de la matrícula o de la inscripció de Tesis al Departament.

5. Els i les estudiants que s’adscriguin al Departament de Psicologia Social no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.

6. Els i les estudiants perdran la seva condició d’adscrits al complir-se un any de la seva adscripció, o be per demanda pròpia expressa.

7. El Departament farà públic el procés d’adscripció dels i de les estudiants.

Article 4: Funcions

1. En compliment de l’Article 21 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són funcions del Departament de Psicologia Social:

 • Coordinar i impartir els ensenyaments de l’àrea de coneixement Psicologia social d’acord amb els plans d’estudis i la programació de les facultats i escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Assignar la docència en cada matèria de la seva competència al personal acadèmic i al personal investigador en formació amb obligacions docents.
 • Impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic i investigador.
 • Fomentar la creació de grups d’investigació i promoure projectes d’investigació.
 • Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar l’elaboració de tesis doctorals.
 • Participar en les tasques de formació permanent dels i de les professionals graduats i graduades i col•laborar en les tasques d’extensió universitària.
 • Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
 • Fomentar la realització de programes d’ensenyament i investigació interdisciplinaris, interdepartamentals i interuniversitaris.
 • Promoure la difusió de l'activitat investigadora del Departament.
 • Promoure contractes en l’àmbit de la docència, de la recerca i de l’assistència i els serveis amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa que els desenvolupi.
 • Participar en els processos d’avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
 • Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l’administració i serveis del Departament, en els termes previstos al Títol III dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 • Gestionar i administrar el pressupost i els mitjans personals i materials que tinguin assignats.
 • Planificar adequadament els recursos docents, de manera que els i les professors/es del Departament no es vegin obligats a suportar més càrrega docent ni a impartir més hores de docència que les previstes per la legislació vigent i les normatives específiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Proposar l’alliberament parcial d’algun/a professor/a de les seves tasques docents, per tal d’incrementar la seva dedicació a la recerca, sempre i quan aquesta dedicació estigui justificada i argumentada en relació a un programa de recerca avalat pel Departament.
 • Proposar l’alliberament parcial d’algun/a professor/a de les seves tasques docents, per tal d’incrementar la seva dedicació a la gestió, sempre i quan aquesta dedicació estigui justificada i argumentada en relació a un encàrrec del Departament.
 • Participar en els òrgans de govern de la Universitat i del Centre, en els termes previstos en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el Reglament del centre on s’imparteix la docència.
 • Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts i els reglaments de la Universitat Autònoma de Barcelona els atribueixin.

2. Pluriennalment, i a instàncies dels òrgans de govern, el Departament farà pública una memòria d’activitats en la qual donarà a conèixer els resultats assolits individualment i col·lectivament en la docència i la recerca. L’òrgan responsable d’elaborar i fer pública l’esmentada memòria serà l’Equip de direcció.

Article 5: Adscripció

1. El Departament de Psicologia Social està adscrit a la Facultat de Psicologia.

2. La seva adscripció a una altra facultat exigirà l’aprovació del Consell de Departament per majoria absoluta i la ratificació del Consell de Govern.

 

TÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Article 6: Tipus d’òrgans

1. Són òrgans de govern del Departament:

 • El Consell de Departament.
 • La Directora o Director del Departament i el seu equip.
   

Capítol Primer: El Consell de Departament

Article 7: Naturalesa i funcions

El Consell de Departament, presidit per la Directora o Director, és l’òrgan col•legiat de govern del Departament.

Article 8: Composició

1. En compliment de l’Article 91 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són membres del Consell de Departament:

 • Tot el seu personal acadèmic i investigador en formació.
 • Tot el personal d’administració i serveis.
 • 4 estudiants adscrits al Departament: 1 de grau i 3 de postgrau, quantitat que mai serà inferior al 10% dels membres del Departament.

2. La constitució del Consell de Departament es realitzarà mitjançant l’elecció de representants pels seus respectius col•lectius. Aquesta elecció s’efectuarà mitjançant sufragi universal lliure i secret. El procés electoral estarà regit per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament electoral de la UAB en el que disposa al Títol I. L’elecció dels estudiants es durà a terme anualment..

3. En cas de renúncia o cessament d’un/a representant, aquest/a serà substituït/da pel suplent corresponent en l’ordre de proclamació dels resultats de l’elecció.

Article 9: Competències

En compliment dels Articles 93, 135 i 150 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són competències del Consell de Departament:

 • Elaborar, aprovar i modificar el Reglament de funcionament del Departament, en el marc de les directrius establertes pel Consell de Govern.
 • Elegir i revocar el Director o Directora i l’Equip de direcció.
 • Supervisar la gestió del Director o Directora del Departament i de l’Equip de direcció.
 • Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució.
 • Aprovar la memòria anual de les activitats del Departament elaborada per l’Equip de direcció.
 • Ratificar els acords presos per l’Equip de direcció derivats d’un encàrrec del Consell de Departament.
 • Aprovar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments, així com la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d’estudis, quan afectin a temes relatius a la seva àrea de coneixement.
 • Ratificar la programació i coordinació de la tasca docent del Departament i les propostes de programes de doctorat i de postgrau o qualsevol altra activitat de formació continuada.
 • Formular a la Junta de Facultat o d’Escola els suggeriments que estimi oportuns en relació amb els plans d’estudis.
 • Aprovar anualment els plans docents i vetllar pel seu compliment.
 • Aprovar els premis extraordinaris de Doctorat.
 • Instar la creació d’instituts universitaris d’investigació i d’altres centres de recerca.
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs científics, tècnics, docents i de serveis, assistència i/o intervenció.
 • Vetllar per l’adequació de la plantilla de professorat a les necessitats docents.
 • Aprovar els perfils per tal de cobrir les necessitats de professorat del Departament.
 • Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat i d’ajudants.
 • Proposar per a la seva designació els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d’acord amb els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
 • Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.
 • Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat i d’ajudants.
 • Aprovar la creació o la supressió de comissions del Departament quan es cregui necessari, i supervisar-ne la seva gestió.
 • Proposar per a la seva designació els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d’acord amb els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Exercir les funcions del Departament previstes en el Reglament i no atribuïdes expressament al Director o Directora.
 • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la resta de normes aplicables.
Article 10: Funcionament

1. Les reunions del Consell de Departament poden ser ordinàries o extraordinàries i han de tenir lloc durant el període lectiu.

2. El Consell de Departament es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, 4 vegades per curs acadèmic per exercir les funcions que li corresponen i per ser informat de la gestió realitzada pel Director o Directora del Departament i per l’Equip de direcció.

3. El Consell de Departament es reunirà, en sessió extraordinària, quan el convoqui el Director o Directora del Departament o a sol•licitud d’una cinquena part dels seus membres.

4. La petició de convocatòria a instància d’una cinquena part dels membres del Consell de Departament s’ha de dirigir al Director o Directora i es farà per escrit i anirà signada per tots els i les sol•licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l’ordre del dia. El Director o Directora de Departament ha de procedir a la convocatòria de la sessió dintre els deu dies següents a la petició.

5. Qualsevol membre del Consell de Departament podrà proposar, amb una antelació mínima de 48 hores, que s’incloguin punts en l’ordre del dia i les propostes presentades per un 20% dels membres tindran caràcter vinculant.

6. Per a la vàlida constitució del Consell és necessària la presència al menys del Director o Directora i del Secretari o Secretària, o qui els substitueixi, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim d’un 30% dels seus membres en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard.

7. L’elaboració de l’ordre del dia correspon a l’Equip de direcció.

8. El Secretari o Secretària del Departament aixecarà acta de cada reunió del Consell.

Article 11: Adopció d’acords

1. Els acords al Consell de Departament poden adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària o secreta, en conformitat amb les regles següents:

 • Es consideren aprovats per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
 • Quan no es produeixi una aprovació per assentiment, es farà una votació ordinària, que es realitzarà aixecant la mà, en primer lloc, els i les que aprovin la proposta, a continuació els i les que la desaprovin i, finalment, els que s’abstinguin.
 • La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi la Directora o Director del Departament o a sol•licitud del 20% dels presents. En tot cas ha de ser secreta l’elecció de la Directora o Director del Departament.
 • Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d’estar presents, al menys el 30% dels membres del Consell de Departament, a més de la Directora o Director i la Secretària o Secretari o persones que els substitueixin.

2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques hagin d’adoptar-se per majoria qualificada.


Capítol Segon: Les directores i directors de Departament

Article 12: Naturalesa i funcions

La Directora o el Director del Departament exerceix les seves funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del Departament.

Article 13: Elegibilitat

1. La Directora o el Director del Departament és elegit/da pel Consell de Departament i nomenat pel Rector o Rectora entre el professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris, la candidatura del qual hagi tingut prèviament el suport d’un terç dels membres del Consell de Departament, tal com es determina a l’Article 109 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Per a ésser Director o Directora del Departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal com disposa l’Article 50.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 14: Elecció

1. La convocatòria d’elecció de Director o Directora de Departament correspon, per delegació del Consell de Departament, al Director o Directora i es farà amb un mínim de trenta dies d’antelació abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. Aquesta convocatòria haurà d’anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el Títol I del Reglament electoral de la UAB.

2. El Consell de Departament es reunirà en sessió extraordinària per a l’elecció del Director o Directora i aquesta constituirà l’únic punt de l’ordre del dia.

3. Cada membre del Consell de Departament disposa d’un sol vot que ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.

4. Les paperetes de vot per a l’elecció del Director o Directora han de ser de vot a candidat/a o bé de vot en blanc.

5. En el supòsit de vàries candidatures, es proclamarà Director o Directora el/la candidat/a que hagi obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat/a no hagi obtingut la majoria absoluta, es procedirà a una segona votació entre els i les dos candidats/es que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclamarà Director o Directora el/la candidat/a que obtingui la majoria simple de vots.

6. En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclamarà el/la candidat/a si obté, almenys, la majoria simple de vots.

Article 15: Durada del mandat i substitució

1. El mandat del Director o Directora del Departament és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu.

2. En cas d’absència o malaltia, el Director o Directora del Departament serà substituït pel Secretari o Secretària del Departament. Quan la substitució sigui per períodes llargs, i en cap cas per una durada superior al sis mesos consecutius, la situació d’absència s’ha de comunicar al Consell de Departament.

Article 16: Cessament

La revocació del Director o Directora de Departament pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de Departament. La presentació de la proposta obliga al Consell de Departament a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es farà la votació de la proposta, que reeixirà si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell de Departament.

Article 17: Competències

En compliment de l’Article 111 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són competències del Director o Directora del Departament de Psicologia Social:

 • Representar el Departament.
 • Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament.
 • Dirigir, coordinar l’Equip de direcció.
 • Convocar i presidir el Consell de Departament i executar els seus acords.
 • Administrar les partides pressupostàries i vetllar per la correcta execució dels pressupostos econòmics.
 • Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
 • Proposar al Rector o Rectora el nomenament i cessament dels càrrecs de l’Equip de direcció.
 • Vetllar perquè es compleixi el Reglament del Departament.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Departament.
 • Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els deures i els siguin respectats els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin.
 • Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en particular, aquelles que en l’àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.
 • Vetllar pel compliment dels drets i deures del membres del Departament.
 • Programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de la docència en el Departament.
 • Promoure i impulsar la recerca, les publicacions i la projecció exterior del Departament.
 • Elaborar el pressupost i la memòria econòmica.
 • Elaborar la memòria d’activitats en la qual es donarà a conèixer els resultats assolits individualment i col•lectivament en la docència i la recerca pel Departament.
 • Elaborar els informes encarregats pel Consell de Departament i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments, així com la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d’estudis, quan afectin a temes relatius a la seva àrea de coneixement.
 • Elaborar l’ordre del dia dels Consells de Departament.
 • Convocar les eleccions a Director o Directora del Departament.
 • Definir els perfils per tal de cobrir les necessitats de professorat del Departament.
 • Aprovar l’organització de cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, corresponents a l’àrea de coneixement i especialitats afins i fomentar la coordinació d’aquestes activitats amb d’altres departaments.
 • Vetllar per garantir unes condicions laborals dignes.
Article 18: Equip de direcció

1. L’Equip de direcció és l’òrgan que col•labora amb el Director o Directora en el desenvolupament de les seves funcions i en l’organització del Departament.

2. L’Equip de direcció que assistirà al Director o Directora del Departament en el desenvolupament de les seves funcions estarà format per

 • El Director o la Directora del Departament
 • El Secretari o la Secretària de Departament.
 • El Coordinador o la Coordinadora de Postgrau

3. Són competències de l’Equip de direcció:

 • Vetllar, juntament amb el Director o Directora de Departament, per l’execució dels acords del Consell de Departament.
 • Crear el càrrecs que es considerin adients per al desenvolupament de les tasques del Departament.
 • Supervisar la gestió dels representants del Departament a les diferents comissions que hi puguin participar.
Article 19: La Secretària o el Secretari de Departament

1. El Secretari o Secretària del Departament, que ho és també del Consell de Departament, té com a funcions:

 • Ser fedatari o fedatària dels actes o acords que s’hi produeixen.
 • Aixecar les actes del Consell de Departament.
 • Custodiar la documentació del Departament.
 • Desenvolupar aquelles funcions que li delegui el Consell de Departament i l’Equip de direcció.
 • Col•laborar amb el/la Director/a del Departament i l’Equip de direcció en l’organització de l’activitat del Departament.

2. El Secretari o Secretària del Departament serà proposat/da pel Director o Directora del Departament.

3. La durada del de l’exercici de les seves funcions serà la mateixa que la del Director o Directora del Departament.


Capítol Tercer: Altres òrgans

Article 20: Comissió de Postgrau

1. La Comissió de Postgrau és l’òrgan ordinari encarregat de l’organització, gestió i supervisió dels programes i estudis de postgrau oficials i no oficials del Departament.

2. Són membres de la Comissió de Postgrau del Departament:

 • El o la Coordinador/a de Postgrau, que actuarà com a president de la mateixa.
 • Els i les coordinadors o coordinadores dels Programes oficials de Postgrau del Departament.
 • Els i les coordinadores dels programes de postgrau del Departament.
 • Un representant dels i de les estudiants de Postgrau.

3. Son competències de la Comissió de Postgrau:

 • Coordinar, definir i impulsar l’oferta de postgrau del Departament.
 • Aprovar per delegació del Consell de Departament, les propostes de programes de doctorat, màster, diplomatures de postgrau o qualsevol altra activitat de formació continuada.
 • Aprovar el pressupost dels programes de postgrau.
 • Definir un procediment per als premis extraordinaris de Doctorat.
 • Proposar els premis extraordinaris de Doctorat.
 • Establir un procediment d’avaluació de les activitats del postgrau del departament i col•laborar activament amb la EDFC en qualsevol sistema d’avaluació que estableixi.
 • Fer el seguiment dels Acords Interns de Planificació en els objectius relacionats amb el postgrau.
 • Adaptar a la normativa del Departament els acords i les normes que els òrgans competents de la Universitat defineixin en relació al postgrau.
 • Establir un procediment per a la inscripció de les tesis de doctorat.
 • Delegar en la Comissió Permanent de Postgrau qualsevol funció de tràmit relacionada amb el postgrau que sigui responsabilitat del departament.
Article 21: El Coordinador o la Coordinadora de Postgrau

1. El Coordinador o Coordinadora de Postgrau és l’encarregat/da de gestionar i promoure els diferents estudis de Postgrau del Departament.

2. Són competències del/de la Coordinador de Postgrau:

 • Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat de la Comissió de Postgrau.
 • Convocar les reunions de la Comissió de Postgrau.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Postgrau.
 • Assumir qualsevol altra competència que li pugui atribuir el Consell de Departament o l’Equip de direcció.

3. El Coordinador o la Coordinadora de Postgrau serà proposat pel Director o Directora del Departament i ratificat pel Consell de Departament.

4. La durada del l’exercici de les seves funcions serà la mateixa que la del Director o Directora del Departament.

Article 22: Comissió Permanent de Postgrau

1. La Comissió Permanent de Postgrau és l’òrgan ordinari encarregat dels afers de tràmit dels programes i estudis oficials i no oficials del Departament.

2. Són membres de Comissió Permanent de Postgrau del Departament:

 • El o la Coordinador/a de Postgrau, que actuarà com a president de la mateixa.
 • Els i les coordinadors o coordinadores dels Programes oficials de Postgrau del Departament.
 • Un representant dels i les coordinadores dels programes de postgrau del Departament.

3. Son competències de la Comissió Permanent de Postgrau:

 • Canalitzar les propostes de postgrau presentades pel Professorat del Departament.
 • Estudiar i emetre informes sobre les propostes de postgrau presentades per altres departaments.
 • Aprovar la inscripció de tesis doctorals al Departament.
 • Proposar els tribunals de suficiència investigadora.
 • Qualsevol altre funció de tràmit relacionada amb el Postgrau que li sigui delegada de la Comissió de Postgrau

 

TÍTOL TERCER: LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 23: Modificació del Reglament

La modificació o reforma del present Reglament pot ésser acordada, per votació majoritària de dues terceres parts del Consell de Departament, a proposta del Director o la Directora o d’un 30% dels membres del Consell de Departament. La modificació o reforma del Reglament haurà de ser ratificada pel Consell de Govern.

Article 24: Subdivisió del Departament

El Departament de Psicologia social podrà proposar, per acord del Consell i per majoria de les dues terceres parts, la seva subdivisió o la seva unió amb un altre departament.

Disposició addicional

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén que:

- Hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

- Hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total d’electors i electores o dels membres de ple dret d’un òrgan.

- Hi ha majoria qualificada quan el nombre mínim de vots en un mateix sentit és superior al de la majoria simple i diferent al de la majoria absoluta, segons el que regulen les normes específiques que l’estableixen.

Aquestes regles són també d’aplicació quan es procedeixi a l’elecció de persones.

CONTACTA CON NOSOTROS

Contacto
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona