Personal Docent i Investigador 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
abcde
klmno
pqrst
uvwxyz
Rosalia Gallo
  • Línies de recerca
  • Portal de Recerca UAB

    - Comptabilitat i fiscalitat. Tractament comptable de l'impost de societats. Actius i passius diferits.
    - Consolidació d'estats financers. Normativa i la seva aplicació als grups d'empreses.
    - Efectes de la tributació a nivell consolidat.

  •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona