Directori de Personal del Departament 
abcde
fghij
klmno
pqrst
Fotografia Cognoms, Nom Despatx Telèfon Correu electrònic
Valero Barranco, Francisco QC/1115 +34 93 581 1809 francisco.valeroarrobauab.cat
Teresa Vicent Vicent Huguet, Maria Teresa QC/1091 +34 93 581 4791 teresa.vicentarrobauab.cat
Villalba Méndez, Gara QC/1133 +34 93 581 8372 gara.villalbaarrobauab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona