Ōrgans de govern 
Altres ōrgans

Ōrgans de govern


El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament de Sociologia. En formen part el personal acadèmic i el personal investigador en formació, el personal d’administració i serveis i dos representants de l’alumnat de doctorat. Les principals competències que té atribuïdes són les següents:
 • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament; escollir director o directora.
 • Aprovar la memòria anual d’activitats; aprovar el pressupost i l’execució d’aquest.
 • Programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de tercer cicle; formular a les juntes de facultat o d’escola els suggeriments que consideri adients en relació amb els plans d’estudis.
 • Instar la creació d’instituts universitaris d’investigació i d’altres centres de recerca. 
 • Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències dins de l’àrea de coneixement i les seves especialitats. 
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a dur a terme treballs científics i tècnics. 
 • Proposar la convocatòria de places de personal docent i investigador.
 • Crear les comissions que consideri adients per a facilitar la presa de decisions. Actualment hi ha les següents: Comissió Acadèmica i de Professorat, Comissió de Tercer Cicle, Comissió de Recerca i Comissió d’Economia i Serveis.

El director o directora del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària. El Consell de Departament l’elegeix per a un mandat de tres anys. Les seves principals competències són:
 • Representar el Departament.
 • Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament; administrar les partides pressupostàries; supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
 • Convocar i presidir el Consell de Departament i executar els acords que s’hi prenguin.

L’equip de direcció està format pel director o directora i per cinc membres del Departament: el secretari o secretària i les persones responsables de la Comissió Acadèmica i de Professorat, la Comissió de Tercer Cicle, la Comissió de Recerca i la Comissió d’Economia i Serveis. L’equip assisteix el director o directora en el desenvolupament de les seves funcions.


REGLAMENT Reglament del Departament de Sociologia

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia
Avinguda Eix Central. Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 11 52

Horari:
dll a dj 10-13h i 15-16h
dv 10-14h
6 juny a 9 setembre 10-13.30h.
Tancat:
21-28 març 2016
1-31 agost 2016
26 des.- 6 gen. 2017

d.sociologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autōnoma de Barcelona