Òrgans de govern


Els òrgans de govern del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques són el Consell de Departament, la Comissió Executiva i el Director o Directora del Departament.


El Consell de Departament
Document:  Membres Consell de Departament
 

El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament i està integrat per:

 1. Tot el personal acadèmic doctor

 2. Una representació del personal acadèmic no doctor (20 % del col·lectiu esmentat a la lletra a)

 3. Una representació del personal investigador en formació que desenvolupi tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del Departament (5% del col·lectiu esmentat a la lletra a)

 4. Una representació dels estudiants de primer i segon cicle que desenvolupi tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del Departament (5% del col·lectiu esmentat a la lletra a)

 5. Una representació dels membres del PAS adscrit al Departament (10 % del col·lectiu esmentat a la lletra a).

Les principals competències del Consell de Departament són elaborar i aprovar el seu Reglament de funcionament, escollir el Director/a del Departament, aprovar la relació i distribució de despeses, aprovar la memòria d’activitats, elaborar i aprovar els informes que siguin de la seva competència, programar i coordinar la tasca docent del Departament, proposar la convocatòria de places de professorat, proposar els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, etc.

El Consell de Departament es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any en sessió ordinària durant el mes de desembre i, en sessió extraordinària, per iniciativa de la Comissió Executiva, de tres unitats com a mínim o d’un terç dels membres del Consell de Departament, sempre en períodes lectius. Per tal que la constitució del Consell sigui vàlida cal un quòrum del 50 % dels membres, més el director i el secretari, en primera convocatòria, i un 30 % dels membres, més el director i el secretari, en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard que la primera.

Els acords del Consell del Departament poden adoptar-se per assentiment, quan no suscitin cap oposició, o per votació, en cas contrari. La votació pot ser a mà alçada o secreta (en tots els assumptes referits a persones, quan ho decideixi el director/a o a petició del 20 % dels membres presents) i requerirà en tot cas la presència de com a mínim el 30 % dels membres del Consell. Els acords es prenen per majoria simple, sens perjudici dels acords que segons previsions específiques requereixin un majoria qualificada.


La Comissió Executiva

La Comissió Executiva està constituïda per:

 1. el Director o Directora del Departament

 2. els coordinadors/es d’unitat

 3. un representant del PAS, que ha de ser el de més categoria contractual

 4. un representant de cadascun dels grups que es preveuen a les lletres b), c) i d) de l’article 9.1 del Reglament del Departament.

 5. el Secretari o Secretària del Departament

Les seves principals funcions són: proposar la proposta de contractació de professorat; l’avaluació extraordinària del professorat; l’aprovació dels mestratges, diplomatures de postgrau i cursos de formació continuada, i també les inscripcions de tesis i de treballs de recerca i de tercer cicle; les propostes d’acord amb un altre òrgan; i, en general, les assignades per l’ordenament al Departament que no hagin estat atribuïdes a un altre òrgan d’aquest.

Les reunions d’aquest òrgan han de ser convocades amb una setmana d’anticipació, excepte quan el director/a consideri necessària una convocatòria d’urgència, i hauran de ser comunicades a tots els membres del Departament, amb indicació dels punts a tractar a l’ordre del dia, per tal que aquests puguin manifestar el seu parer al respecte. Perquè la constitució de la Comissió Executiva sigui vàlida cal un quòrum del 50 % dels seus membres en primera convocatòria, més el director/a i el secretari/a, i del 30 %, més el director/a i el secretari/a, en segona convocatòria.


El Director o Directora del Departament

El Director o Directora del Departament és la persona que exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i qui té la representació del Departament. Entre les seves competències concretes figura: convocar i presidir el Consell de Departament i la Comissió Executiva, i executar-ne els acords; administrar les partides pressupostàries; supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Departament; vetllar perquè els membres del Departament compleixin els seus deures i siguin respectats els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin; etc.

El Director o Directora del Departament és escollit per part del Consell de Departament en una reunió extraordinària dedicada específicament a aquesta qüestió, per majoria absoluta en primera volta o per majoria simple en segona volta. El mandat del Director o Directora del Departament és de tres anys, renovable per un sol període consecutiu.

El Director o Directora del Departament pot proposar al rector el nomenament i el cessament de las resta de càrrecs de l’Equip de Direcció, concretament el Secretari o Secretària del Departament i els coordinadors o coordinadores de tercer cicle i recerca, de biblioteca i d’estructures.

L'equip de Direcció del Departament està integrat per:

 • Directora: Claudia Cristina Jiménez Cortés

 • Secretari: Xavier Solà Monells

 • Coordinadora de Tercer Cicle: Dra. Roser Martínez Quirante

 • Coordinador de Contractació Docent, Economia i Comunicació: Dr. Miquel Ángel Sánchez Huete

 • Coordinador de Recerca i de Comunicació: Dr. Daniel Vallés Muñío

Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona