Govern


El Consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament de Cirurgia. En són membres tot el seu personal acadèmic doctor, una representació de la resta de professors, una representació del personal investigador en formació i una representació del personal d'administració i serveis i dels estudiants.
Les competències principals del Consell de Departament són:

  • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament. Convocar les eleccions a director. Elegir i revocar el director. Aprovar la relació, la distribució i l'execució de les despeses.
  • Aprovar la memòria anual de les seves activitats. Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els  relatius a la creació de nous departaments, i també a la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats.
  • Programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de doctorat. Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri oportuns en relació amb els plans d'estudis.

L'Equip de direcció
 
L'Equip de direcció del Departament està format pel director, el secretari, el coordinador d'estudis de tercer cicle, els coordinadors de les unitats departamentals i els coordinadors de les àrees de coneixement.

El director del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del Departament.
 
El secretari del Departament, que ho és també del Consell de Departament, és la persona fedatària dels actes o acords que s'hi produeixin.

Les coordinadores i els coordinadors d'unitat departamental, d'àrea de coneixement i del programa de tercer cicle són els representants que coordinen les activitats de les entitats corresponents. Són elegits pel mateix període que el director del Departament.

Equip de direcció del departament de Cirurgia:

Nom i Cognoms      Càrrec                         Correu electrònic  
Salvador Navarro Soto                       Director snavarro@tauli.cat
Eloi Espín Basany Secretari eespin@vhebron.net
Xavier Serra Aracil Coord. Doctorat Cirurgia i C.Morfològiques jserraa@tauli.cat
Manel Armengol Carrasco Coord.UD Vall Hebron marmengol@vhebron.net
Antonio Moral Duarte Coord.UD Sant Pau amoral@santpau.cat
Manuel Pera Román Coord.UD H.del Mar lgrande@parcdesalutmar.cat
J. Francesc Julián Ibáñez Coord.UD Germans Trian i Pujol pera@parcdesalutmar.cat
Salvador Navarro Soto Coord.UD Parc Taulí snavarro@tauli.cat
José Garcia-Arumí Coord. Àrea OFT        jgarcia.arumi@gmail.com
Xavier Mir Bulló Coord. Àrea COT xavier.mir@icatme.com
Joan Morote Robles Coord. Àrea URO jmorote@vhebron.net
Miquel Quer Agustí Coord. Àrea ORL mquer@santpau.cat

 

 

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona