Membres i Òrgans de govern del Departament


Membres:

Segons l’article 21 dels Estatuts, són membres del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius:
 1. El personal acadèmic i el personal investigador en formació de les àrees de coneixement o especialitats que conformen el departament.
 2. Els estudiants de postgrau que desenvolupin activitats de recerca en l’àmbit del Departament dirigides pel personal acadèmic d’aquest departament.
 3. El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit i desenvolupi les seves funcions principalment i majoritària donant suport directe al Departament.
El Consell de Departament:

El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l’òrgan col·legiat de govern del Departament. Són membres del Consell de Departament:
 1. Tot el seu personal acadèmic doctor.
 2. Una representació de la resta del personal acadèmic equivalent al 10% del col·lectiu a què es refereix l’apartat a).
 3. Una representació del personal investigador en formació equivalent al 40% del col·lectiu a què es refereix l’apartat a).
 4. Un representant dels estudiants a què es refereix l’apartat 2 del Membres
 5. Una representació del personal d’administració i serveis a què es refereix l’apartat 3 del Membres, en la proporció d’un per cada dos o fracció.
El Consell de Departament es renovarà cada dos anys.

La Comissió Executiva:

La comissió Executiva és l’òrgan ordinari de govern i de gestió del departament. Són membres de la Comissió Executiva:
 1. El Director del Departament.
 2. L’equip de direcció.
 3. Dos representants del personal acadèmic que siguin membres del Consell de Departament.
 4. Un representant del personal investigador en formació i dels estudiants a què es refereix l’apartat 2 del Membres que sigui membre del Consell de Departament.
 5. Un representat del personal d’administració i serveis a què es refereix l’apartat 3 de Membres que sigui membre del Consell de Departament.
L’equip de direcció:

L’equip de direcció del Departament, que ha d’assistir el Director en el desenvolupament de les seves funcions, estarà format pels membres següents:
 1. el Secretari del Departament
 2. el Coordinador de tercer cicle
 3. els càrrecs acadèmics addicionals del quals, d’acord amb el nombre de membres i les característiques de l’activitat del Departament, pugui dotar-se en virtut de les normatives aplicables.
La Secretària o el secretari:

El secretari del departament, que ho és també del Consell de Departament i de la Comissió Executiva, és la persona fedatària dels actes o acords que s’hi prenen i, com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació del Departament.

Reglament del DACSO.
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona