Govern


El consell de Departament

El Consell del Departament està format per tots els professors i investigadors amb categoria de doctors, una representació del personal acadèmic no doctor, una representació del personal investigador en formació, una representació dels estudiants de primer i segon cicles, una representació dels estudiants de tercer cicle i una representació del PAS.

Les competències principals del Consell de Departament són: 

- Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, i modificar-lo, si s’escau, amb el vot de la majoria absoluta dels membres del Departament.

- Convocar les eleccions a director, i elegir i revocar el director

- Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució

- Aprovar la memòria de les seves activitats

- Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments o unitats, i també la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d’estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats.

- Programar i coordinar la tasca docent del Departament en el pregrau i en els programes de doctorat i de postgrau

- Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri oportuns en relació amb els plans d’estudis i altres matèries

- Instar la creació d’instituts universitaris i d’investigació i d’altres centres de recerca

- Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d’aquestes activitats amb altres departaments

- Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a realitzar treballs científics, tècnics o artístics

- Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professors contractats, d’investigadors i d’altres modalitats de personal acadèmic

- Proposar els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, perquè siguin designats

- Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant

- Proposar la contractació de personal, als efectes de recerca o assessoria, per fer treballs temporals o específics

- Crear comissions

- Conèixer els acords de l’Executiva

- Resoldre els conflictes de competències que puguin produir-se entre les Unitats del Departament

- Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables

L’Equip de Direcció

L’equip de direcció està format pel director del Departament i pel Secretari, que l’assisteix en el desenvolupament de les seves funcions.
 
El director del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària, i té la representació del Departament.
 
Les competències del director són: Representar el departament; dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament; convocar i presidir el Consell de Departament i la Comissió Executiva, i executar-ne els acords; administrar les partides pressupostàries; supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrits al Departament; proposar al rector el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip; vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al Departament; vetllar perquè els membres del Departament compleixin els seus deures i els siguin respectats els seus deures i els siguin respectats els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin; assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, les que en l’àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.
 
El secretari del Departament també ho és del Consell del Departament. És la persona fedatària dels actes i acords que hi tenen lloc i, com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació del Departament. Substitueix el director i n’assumeix les competències.
 
Equip de direcció del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
 
Nom i Cognoms Càrrec Correu electrònic
Antoni Bulbena Vilarrasa Director abulbena@gmail.com
Beatriz Molinuevo Alonso Secretària Beatriz.Molinuevo@uab.cat

REGLAMENT

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psiquiatria
i de Medicina Legal


Facultat de Medicina UAB
Avinguda de Can Domènech.
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès). Barcelona

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia
Tel.: 93 581 23 81 / 12 25

d.psiquiatriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autņnoma de Barcelona