Òrgans de representació del Departament


L'equip directiu del Departament de Farmacologia, de Terap?utica i de Toxicologia (DFTT) est? format per:

 

 Magí Farré Albaladejo Director del Departament mfarre.germanstrias@gencat.cat

Tel. 93 497 88 65

 Francesc Jiménez Altayó Secretari  francesc.jimenez@uab.cat Tel. 93 581 19 64
 Marta Valle Cano Coordinadora Tercer Cicle i Doctorat mvallec@santpau.cat Tel. 93 553 78 57
 
Jordi Alberola Domingo Director del Màster Oficial en Farmacologia jordi.alberola@uab.cat 93 581 18 96

Segons el seu Reglament, els ?rgans de govern del DFTT de la Universitat Aut?noma de Barcelona (UAB) s?n el Consell de Departament, el director del Departament i la Comissi? Executiva.

El Consell ?s l'?rgan col?legiat de govern del Departament i ?s presidit pel director del Departament. En forma part tot el personal acad?mic i una representaci? del personal acad?mic no doctor de cadascuna de les Unitats departamentals, un (o dos en el seu cas) representant del personal investigador en formaci? de cada Unitat i un representant (o dos en el seu cas) del personal d'administraci? i serveis (PAS) per Unitat.

La Comissi? Executiva ?s l'?rgan ordinari de govern del Departament i exerceix les compet?ncies que hi delegui el Consell. S?n membres de la Comissi? Executiva el director del Departament, que la presideix, el secretari, el coordinador de postgrau, els caps de les Unitats departamentals i un membre del PAS.

El director del Departament exerceix les funcions de direcci? i gesti? ordin?ria i t? la representaci? del Departament. ?s elegit pel Consell entre el professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris i sempre que la seva candidatura hagi tingut pr?viament el suport d'un ter? dels membres del Consell, com determinen els Estatuts de la UAB (article 109). El seu mandat ?s de 3 anys renovables per un sol per?ode consecutiu. L'equip directiu del Departament assisteix al director i est? format pel director, el secretari i el coordinador de postgrau.

El Reglament del Departament de Farmacologia, de Terap?utica i de Toxicologia de la UAB va ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2004 modificat pels acords d'1 de febrer i de 7 de novembre de 2007.

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona