El Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental


Les tasques de gestió ordinària, direcció i representació del Departament son dutes a terme pel Director de Departament.

Els òrgans de govern del Departament d'Enginyeria Química son:

  • El Consell de Departament, presidit pel seu Director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament (reglament del Departament   [+]).
  • La Comissió Executiva és l'òrgan ordinari de govern i de gestió del Departament.  Les competències de la Comissió Executiva són les que li delegui el Consell de Departament i les que preveu el Reglament del Departament d'Enginyeria Química .
  • L'Equip de Direcció assisteix al Director del Departament, la seva composició la decideix el propi director.

A més, al Departament, hi ha diferents figures que assisteixen al director en la gestió del Departament:

  • Secretari: Du a terme funcions pròpies de secretari de departament i de gestió econòmica.
  • Docència i pràctiques: Pla Docent, repartiment de la docència assignada al Departament d'Enginyeria Química. Pràctiques de laboratori, fixa calendaris i coordina els diferents laboratoris.
  • Professorat i 3er Cicle: Contractes, concursos, etc de professorat. Coordinació de programes de Doctorat.
  • Equipament i serveis: Gestió de les infraestructures i aparells del Departament i de la xarxa de gasos. Organització i funcionament d?espais, seguretat i organització en general.

Finalment, el Departament compta amb Personal d'Administració i Serveis (PAS), que dur a terme tasques d'administració i de suport al funcionament dels laboratoris de recerca i de pràctiques.

Documents institucionals Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona