-Òrgans de Govern del Departament:

Són òrgans de Govern del Departament:

 1. El Consell del Departament
 2. El Director/a del Departament
 3. L'Equip de Direcció del Departament


-Naturalesa i funcions:

El Consell de Departament, presidit pel Director/a, és l'organ col·legiat de Govern del Departament.


-Composició:

Són membres del Consell de Departament tot el seu personal acadèmic doctor i una representació de la resta, així com una representació del personal investigador en formació del personal d'administració i serveis dels estudiants.

Les altres categories de personal docent i investigador, del personal d'administració i serveis i els alumnes dels ensenyaments de tercer cicle hi seran representats de la manera següent:

 1. Professorat associat no doctor: dos representant
 2. Personal d'administració i serves: un representant
 3. Estudiants: un estudiant en representació dels programes de Doctorat i Màster Oficial de Recerca, un estudiant en representació de màsters i cursos de postgrau.


-Competències:

D'acord amb els articles 93, 135 i 140 dels Estatuts de la UAB, són competències del Consell del Departament:

 1. Elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern, en el marc de les directrius establertes pel Consell de Govern.
 2. Convocar les eleccions de director.
 3. Elegir i revocar, en el seu cas, el director.
 4. Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució.
 5. Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
 6. Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments, així com la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats.
 7. Programar i coordinar la tasca docent del departament i proposar els programes de doctorat.
 8. Formular a la Junta de Facultat o d'Escola els suggeriments que estimi oportuns en relació amb els plans d'estudis.
 9. Instar la creació d'instituts universitaris d'investigació i d'altres centres de recerca.
 10. Organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins de les seves àrees de coneixement i especialitats i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments.
 11. Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs científics, tècnics o artístics.
 12. Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat i d'ajudants.
 13. Proposar per a la seva designació els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d'acord amb els presents Estatuts.
 14. Proposar la contractació de professorat visitant i el nomenament de professorat emèrit.
 15. Proposar la contractació de personal, a l'efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.
 16. Crear comissions.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona