Organigrama SAA

Unitats departamentals

El Departament està constituït per dues unitats departamentals que es corresponen amb les àrees de coneixement que té adscrites:
 

Sanitat Animal

Anatomia i Anatomia Patològica Comparades

           
Cada unitat desenvolupa les activitats docents i investigadores o de transferència de coneixement pròpies de l'àrea de coneixement corresponent. En formen part el professorat, el personal laboral de capítol VI i els tècnics laborals adscrits a les àrees de coneixement de Sanitat Animal o d'Anatomia i Anatomia Patològica Comparades, que s'organitzen en unitats docents (UDs), grups de recerca (GRs) i serveis. 
 

Unitats docents (UDs): encara que les competències relatives a la docència són potestat del Departament, les feines de programació i impartició docents s’agrupen en UDs, pel que fa a àmbits conceptualment coherents de disciplines bàsiques dels estudis de Veterinària que es defineixen com UDs. Cadascuna de les UDs té un responsable docent escollit pel Consell de Departament per un període de 3 anys (reelegible). A la unitat departamental de Sanitat Animal hi ha quatre UDs i a la unitat departamental d'Anatomia n’hi ha una (per a més informació consulteu l’apartat Docència).

Grups de recerca (GRs): la UAB defineix els grups de recerca com una unitat d’investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i que estan coordinats per un investigador responsable…”.

Serveis: la UAB defineix els serveis com “estructures de suport a l’activitat de la Universitat creades per acord del Consell de Govern, que contribueixen a desenvolupar les funcions fonamentals de la Universitat i de la comunitat universitària, de manera general, o bé amb una especialització en la docència, la recerca i/o en la transferència de coneixement”. Els serveis de diagnòstic del Departament de SAA tenen un caràcter fonamentalment docent, amb l'objectiu de servir de suport a la docència i fer possible que els estudiants hi facin pràctiques docents, les quals són imprescindibles per a l’assoliment de les competències professionals previstes a les titulacions.

Documents Institucionals Documents del Departament

 

Reglament del Departament Podeu consultar-lo clicant aquí

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i Accessos els plànols i accessos al Campus

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB. Accedeix des de l'enllaç de portada de la Intranet

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 91
FAX +34 93 581 33 25

d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona